Politisk behandling

Førstegangsbehandling – utleggelse til offentlig ettersyn

Når planforslaget er mottatt, vil planmyndigheten kontrollere at saken er komplett, informere om fremdrift og sende gebyr. Fra komplett forslag er innsendt til vedtak om offentlig ettersyn, er det lovpålagt saksbehandlingsfrist på 12 uker.

Vår helhetsvurdering av forslaget blir gjort kjent for forslagsstiller og publikum når saken legges frem for Formannskapet med anbefaling om å legges ut til offentlig ettersyn. Når det er bestemt hvilket møte saken skal behandles i, finnes alle saksdokumenter på den politiske innsynsportalen ni virkedager før den aktuelle møtedatoen.

Det settes av syv uker til offentlig ettersyn. Det er lovpålagt seks uker, i tillegg tar det rundt en uke fra vedtak til offentlig ettersyn faktisk starter.

Sluttbehandling – vedtak av plan

Etter at fristen for offentlig ettersyn har gått ut, skal alle høringsuttalelser/merknader til det offentlige ettersynet oppsummeres av forslagsstiller og kommenteres av både forslagsstiller og kommunen. Forslagsstiller skal oversende både merknadsbehandling og et samledokument med alle uttalelsene i sin helhet til kommunen.

For å avklare hvordan merknadene skal håndteres, arrangeres et bemerkningsmøte hvor de innsendte uttalelsene gjennomgås for å avklare om de medfører endringer i planforslaget.

Når planen er oppdatert og endret etter innspill under offentlig ettersyn kan den forberedes til andregangsbehandling og eventuelt vedtak. Forslagsstiller reviderer planmaterialet etter avtale med planadministrasjonen. Administrasjonen forbereder saken til sluttbehandling i Formannskapet og vedtak i bystyret.

En vedtatt reguleringsplan er rettslig bindende for alle tiltak innenfor planområdet. Unntak er hvis kommunen ikke har tatt hensyn til innsigelser. Dersom innsigelsen står ved lag etter at bystyret har behandlet planen, er ikke bystyrets planvedtak endelig. Saken må da sendes Miljøverndepartementet for avgjørelse. Departementets vedtak kan ikke påklages, jf. pbl. § 12-13.

Kunngjøring av vedtatt plan

Etter at planen er vedtatt skal dette kunngjøres til grunneiere og andre berørte, tiltakshaver og til høringsinstanser. Kunngjøringen gjøres av kommunen via brev, annonse i avis og kunngjøring på kommunenes internettsider