Midlertidig stenging av eiendomsregister og grunnbok i desember. Mer info: https://www.nyedrammen.no/aktuelt/nye-gardsnummer-og-midlertidig-stenging-av-eiendomsregister-og-grunnbok/

Endring av eiendomsgrenser- grensejustering

For å gjøre eiendomsgrenser mellom naboeiendommer mer hensiktsmessige, kan du søke om å justere grenser eller overføre areal mellom eiendommene.

Vi foretar enten grensejustering (ved små endringer) eller arealoverføring (ved større endringer).

Hovedvilkår for grensejustering

 • Arealet for involverte eiendommer økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 500 m².
 • Grensejustering skal ikke redusere eller øke verdien på noen av de involverte enhetene med mer enn folketrygdens grunnbeløp.
 • Justeringen må ikke være i strid med gjeldende reguleringsplan eller kommuneplan, eller jordloven.
 • Se øvrige vilkår i matrikkelforskriften § 34

  Slik ber du om grensejustering

  • Send til Rekvisisjon av grensejustering til kommunen. Husk at alle eiere av berørte eiendommer må signere søknadsskjemaet.
  • Legg ved kart som viser ønsket justering av grensen. Du kan skrive ut kart fra kommunens karttjeneste. Vanlig målestokk er M 1:500.

  Saksbehandlingstid

  Grensejustering skal utføres innen 16 uker fra kommunen har mottatt komplett rekvisisjon.