Kommunen har utført registrering av kulturminner

Liste over kulturminner i sentrum 
Kart for sentrumsområdet 

Hus i Gulskogen bydel, bokhefte av Jo Sellæg (pdf)

Liste over kulturminner på Gulskogen
Kart for registreringsområde Gulskogen

Liste over kulturminner Brakerøya - Toppenhaug - Strøtvet
Kart for registreringsområde Brakerøya - Toppenhaug - Strøtvet

Liste over kulturminner Hans Hansens vei
Kart for registreringsområde Hans Hansens vei

Liste over kulturminner Tangen – Åskollen
Kart for registreringsområde Tangen - Åskollen

Liste over kulturminner på Konnerud
Kart for registreringsområde Konnerud

Liste over kulturminner Danvik-Fjell
Kart for registreringsområde Danvik-Fjell

Liste over kulturminner for Øren – Hamborgstrøm
Kart for Øren – Hamborgstrøm

Liste over kulturminner for Åssiden
Kart for Åssiden

Liste over kulturminner for Skoger
Kart for Skoger (tre sider)

Forklaring til kulturminne-registreringene.

Dive analyser

DIVE Bragernes rapporten
DIVE Strømsø rapporten 

Informasjon om DIVE-analyse fra riksantikvaren:

DIVE er et analyse- og prosessverktøy for bruk i arealplanlegging, konsekvensutredninger, kulturminneforvaltning, utvikling av kulturminneplaner med mere.

Analysemetoden er spesielt egnet til å synliggjøre kulturmiljøers kvaliteter, muligheter og handlingsrom i by- og stedsutvikling.

DIVE er en kulturhistorisk stedsanalyse som gjennomføres i fire trinn:

Beskrive (Describe): opprinnelse, utvikling og historisk karakter
Fortolke (Interpret): historisk viktige kvaliteter, lesbarhet og tilstand
Vurdere (Valuate): muligheter, begrensninger og tålegrenser
Aktivere (Enable): handlingsrom, anbefalinger og oppfølging

Link til informasjon om DIVE analyse på Riksantikvaren sine nettsider

Krigens kulturminner i Drammen

I 2015 var det 75/70 år siden 2. verdenskrig i Norge, og Klima og miljødepartementet og Riksantikvaren oppfordret i brev i starten av året kommunene til å finne fram til relevante kulturminner fra krigstiden. Det ble oppfordret til bred lokal prosess.

Drammen kommune engasjerte Jo Sellæg og Audun Knappen til å utarbeide et grunnlag, som ble kvalitetssikret i en referansegruppe med representanter fra Buskerud fylkeskommune, Drammen forsvarsforening, NVIO (Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner, som i referansegruppa også representerte Norske reserveoffiserers forbund) og Drammen Historielag. I gruppa deltok også en representant for de generasjonene som opplevde krigsårene i byen.

Resultatet av arbeidet foreligger nå her:
Krigens kulturminner i Drammen

Her ligger brevene som gir bakgrunnen for arbeidet:
Brevet fra Klima og miljødepartementet
Brevet fra Riksantikvaren