Planstatus og planhierarki må vurderes sammen for å avklare hvilke planer en eiendom omfattes av.

 

Alle gjeldende arealplaner finner du på kommunens kartportal (fungerer best i Internet Explorer). Her følger en oppskrift for å finne reguleringsplaner i portalen:

 1.  Åpne kartportalen og velg avansert kartløsning
 2. Søk på adresse, stedsnavn eller eiendom i søkefeltet til venstre.
 3. Velg karttype (fra rullegardinen til venstre) Kommuneplanen, Kommunedelplaner eller Reguleringsplaner. Dersom det er en vedtatt reguleringsplan for området, vises denne i kartet. Pågående planarbeid vises med rosa grid for planområdet.
 4. For å se mer informasjon om planene, hold musepekeren over en eiendom, vent til gul info-boks kommer. Klikk på Detaljregulering for.. (knappene over må ikke være aktive).
 5. Informasjon om planen kommer opp i eget vindu, med linker til bestemmelser m.m.

Selv om kommunes kartportal gir tilgang til både kart og opplysninger knyttet til eiendommer, erstatter den ikke dagens rutiner for bestilling av situasjonskart ved bygge- og deletiltak, eller bestilling av opplysninger i forbindelse med omsetning av eiendommer.

Planhierarki

Hva som legger føringer for mulighetene og restriksjonene på en eiendom defineres blant annet av de arealplanene som eiendommen omfattes av. Ofte omfattes eiendommen av flere arealplaner. For å gjøre en helhetlig vurdering rundt hvilke planer som gjelder for eiendommen og hvordan disse skal leses i forhold til hverandre må man først finne frem alle de gjeldene planene for en eiendom og deretter vurdere hierarkiet mellom dem. Under følger en beskrivelse av hvilke arealplaner som finnes i kommunen, hvor man finner dem og regler for planhierarkiet.

En generell regel for å vurdere hvilken plan som gjelder for en eiendom er at det stort sett er den mest detaljerte planen. Hvis det er flere planer for samme eiendom blir derfor planhierarkiet slik: detaljregulering, områderegulering, kommunedelplan og kommuneplan. Grunnen til dette er at i en områderegulering og en detaljregulering er det gjort utredning, redegjørelser og vurderinger av ulike tema på et mer eller mindre detaljert nivå som har dannet grunnlaget for detaljerte bestemmelser og føringer. I arbeidet med en kommunedelplan eller kommuneplan er utredningene og vurderingene gjort på et mer overordnet nivå. Ofte viser bestemmelser i en detaljregulering eller områderegulering til bestemmelser i kommuneplanen der det er disse kravene som skal gjelde. Det har ingenting å si hvor gammel en vedtatt reguleringsplan er, den er fortsatt gjeldende med mindre det er gjort vedtak om at den ikke er det.

Unntak fra den generelle regelen er krav til parkering og uteoppholdsareal (jf punkt 4.4 og 7.4 i kommuneplanens bestemmelser) hvor kommuneplanens bestemmelser gjelder foran andre arealplaner vedtatt før 25.09.2014.

For kommunedelplaner og kommuneplanens arealdel er det kommunedelplanen som gjelder, med mindre det tilsvarende tema er behandlet i kommuneplanen. Kommunedelplan for sentrum har følgende unntak:

 • Område 16 i kommunedelplan for sentrum endrer formål fra boligområde til transformasjonsområde for byutvikling gjennom kommuneplanen.
 • Byggehøyder for sentrumsplanen, knutepunktsutvikling ved Strømsø torg og Høgskolen / Papirbredden, jf retningslinjer til punkt 2.1 i kommuneplanens bestemmelser gjelder foran sentrumsplanen.
 • Tolkning av gesims- og mønehøyde for bygg med flate tak, jf retningslinje til punkt 2.1 i kommuneplanens bestemmelser gjelder foran sentrumsplanen.

Under følger en beskrivelse av de gjeldende arealplanene for Drammen kommune.

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel, er kommunens overordnede strategiske areal- og byutviklingspolitiske styringsverktøy.
Kommuneplanens arealdel hører sammen med og følger opp kommuneplanens samfunnsdel, Drammen 2036 -  Byvekst med kvalitet. Kommuneplanens arealdel består av ett plankart med tilhørende bestemmelser og retningslinjer, ulike temakart som det er knyttet bestemmelser eller retningslinjer til, en planbeskrivelse og flere veiledere eller strategier.

Gjeldende kommunedelplaner

Kommuneplanen lister opp hvilke kommunedelplaner som fortsatt skal gjelde. Drammen kommune har følgende kommunedelplaner som fortsatt er gjeldende fra 2014 og tidligere:

 1. Sentrum (30.5.2006), plankart og bestemmelser
 2. Gatebruk på Strømsø (22.6.2004), plankart og beskrivelse
 3. Tilfartsvei vest/Konnerud (17.12.2002)
 4. Gulskogen (7.5.1997)
 5. Sentrumsring, parsell Bragernes (28.2.1995).
 6. Verkenselva (22.3.1994)
 7. Drammenselva (29.4.1991)

I tillegg har vi kommunedelplan for Ytre Lier (del av planområdet som ligger i Drammen kommune) (11.12.2007).

Gjeldende reguleringsplaner:

Drammen kommune har mange gjeldende reguleringsplaner. Dette er både detaljreguleringer og områdereguleringer. (Noen av de eldste reguleringsplanene er bebyggelsesplaner, som fulgte reglene i eldre versjoner av plan- og bygningsloven).

Oppdatering av planregisteret

Vær oppmerksom på at det kan ta noe tid før en vedtatt plan blir tilgjengelig, da planmateriale må oppdateres i henhold til vedtaket. Alle vedtatte planer ligger ute under kommunens innsynsordning.

Kommuneplanens arealdel - nøyaktighet

Det er viktig å være oppmerksom på at nøyaktigheten ikke er tilpasset store målestokker. Det vil si mer detaljerte kart. Utgangspunktet for denne planen er 1:20.000. Dette kan blant annet føre til at grensene for planen kan være uklare når man går opp i målestokk. Dersom man er usikker på om planen er gjeldende eller ikke for sin eiendom, kan man ta kontakt med kommunen.