Kommunen skal tildele navn til alle gater, veger, stier, plasser og områder som blir brukt til offisiell adressering.

Nye navnesaker startes som regel i forbindelse med anleggelse av nye veier eller plasser. Kommunen har i henhold til kapittel 12 § 50 i matrikkelforskriften, ansvar for  tildeling av veinavn. Initiativ til nye veinavn kan også komme fra utbyggere eller innbyggere.

  • Kart og geodata er navnesekretariat i kommunen. Navnesekretariatet forbereder innkomne navneforslag, som sendes på høring til Rådmannens rådgivende faggruppe i navnesaker.
  • Rådmannen utarbeider navnesak med innstilling til Bystyrekomiteen for Byutvikling og kultur.
  • Drammen bystyre er vedtaksmyndighet.
  • Nye veinavn utløser ofte behov for adressering eller omadressering