Detaljregulering for Anchersbakken 7 - Varsel om utvidelse av planavgrensning

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 og § 17-4 varsles det på nytt at Halvorsen & Reina AS, på vegne av Ticon Bangeløkka 3 AS, har igangsatt arbeid med reguleringsplan for Anchersbakken 7. Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Det ble varslet oppstart av planarbeidet 21. april 2020. Det kom merknad med ønske om å utvide området noe og det ble derfor varslet på nytt 26. juni 2020. Nå er det igjen kommet et ønske om å utvide planområdet opp mot skolen i Verven.

Bildet viser ny planavgrensning, fra Verven til krysset i Anchersbakken
BILDE: Ny planavgrensning

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å utvikle Anchersbakken 7 til et parkeringshus, med mulighet for næringsarealer i plan 1. Reguleringsformål vil være kombinert mellom parkeringhus/-anlegg, forretning, kontor og industri. Viktige tema i planarbeidet vil være høyde, trafikk, overvann, grunnforhold, og estetiske rammer.

Krav om konsekvensutredning

Reguleringsplanen er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4, og forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017.

Innsyn i plandokumenter

Planinitiaiv og oppstatsmøtereferat kan sees i linkene nedenfor

Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal under 20/01223.

Dokumenter i saken eldre enn ett år (før kommunesammenslåing) er tilgjengelig i kommunens gamle innsynsportal under sak 19/46200. Det kan søkes på stikkord «Anchersbakken 7».

Spørsmål og merknader kan sendes til:

Halvorsen & Reine AS, sivilarkitekter MNAL, v/ Helge Martens
Pb 9327 – 3063 Drammen
e-post: hmartens@heras.no med kopi til Drammen kommune, Arealplan, PB 7500, 3008
Drammen, eller kommunepost@drammen.kommune.no

Frist for innspill er satt til 29. oktober 2020.

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.