Detaljregulering for Åsen gård, kunngjøring av vedtak

Kommunestyret har i møte den 16. juni 2020 vedtatt Detaljregulering for Åsen gård, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.

Planområdet ligger i Åsen, sør for Mjøndalen i tilknytning til Hagatjernveien. Planforslaget legger opp til etablering av boligbebyggelse i form av eneboliger eventuelt med bi-leiligheter og rekkehus. Det legges opp til opparbeidelse av flere lekeplasser og sikring av verneverdig natur- og kulturmiljø i området. Planen skal bidra til gjennomføring av ny hovedadkomst til Åsen.

Bildet viser plnakartet
BILDE: utsnitt av plankartet

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan sees på kommunens nettsider under politiske saker og møter > kommunestyret 16.06.2020 se sak 0079/20 – Detaljregulering for Åsen gård sluttbehandling.

Klageadgang etter plan- og bygningsloven § 1-9 og § 12-12:

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Eventuell klage må sendes til Drammen kommune innen 3 uker.

Innløsning og erstatning
Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3 må settes fram innen 3 år.

Eventuell klage eller krav om innløsning og erstatning sendes til:
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk klagen med: «Klage på vedtatt detaljregulering for Åsen gård».