Detaljregulering for Åskollen skoler og idrettsanlegg - Kunngjøring av vedtak

Kommunestyret har i møte 20.06.22 vedtatt detaljregulering for Åskollen skoler og idrettsanlegg i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.

Planområdet ligger innenfor bydel Tangen/Åskollen. Hovedformålet med planen er å legge til rette for en helhetlig stedsutvikling på Åskollen, med etablering av en ny ungdomsskole med flerbrukshall og utvikling av idrettsparken.

Bildet viser vedtatt plankart, hvor området hovedsakelig reguleres til undervisning, idrettsanlegg, barnehage, bolig og friområde
BILDE: Utsnitt av vedtatt plankart med tegnforklaring

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > kommunestyret 20.06.22, se sak 0062/22 for plansaken.

Klageadgang etter plan- og bygningsloven § 1-9 og § 12-12

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Eventuell klage må sendes til Drammen kommune innen 22.08.2022.

Innløsning og erstatning

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3 må settes fram innen 3 år.

Eventuell klage eller krav om innløsning og erstatning sendes til:
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk klagen med: «Klage på vedtatt detaljregulering for Åskollen skoler og idrettsanlegg».