Detaljregulering for Åskollen ungdomskole - Varsel om oppstart

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at Map arkitekter, på vegne av Drammen Eiendom KF, har igangsatt arbeid med reguleringsplan for Åskollen ungdomsskole.

Planområdet er på 128 100 m2 innenfor Åskollen, og omfatter eiendommene gnr/bnr. 26/136, 26/234, 26/233 m.fl. I kommuneplanen er området hovedsakelig avsatt til grønnstruktur, boligbebyggelse og offentlig eller privat tjenesteyting.

Bildet viser kart over området med planavgrensning
BILDE: Kartet viser planavgrensning med svart stiplet linje

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planen er å legge til rette for ny 6 parallell ungdomsskole med flerbrukshall og tilhørende uteareal, herunder videreutvikling av utendørs idrettsflater. Planen skal legge til rette for en helhetlig utvikling hvor uteområder, både eksisterende store gressletter for ballspill (Åskollen idrettspark), samt lekearealer og nye framtidige funksjoner ses i sammenheng. Arealene knyttet til Nordby gård inkluderes i den helhetlige utviklingen, slik at utviklingspotensialet og framtidig arealbruk kan avklares i planarbeidet.

Krav om konsekvensutredning

Viktige problemstillinger vil være gode og trafikksikre adkomster, ute- og idrettsarealer, naturmangfold, tilpasning til terreng, vegetasjon og grønnstruktur, samt forholdet til eksisterende barneskole, barnehager og Glassverket idrettshall.

Reguleringsplanen er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4, og forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017.

Medvirkning

Åpne kontordager:

I forbindelse med planarbeidet inviteres det til åpne kontordager, hvor det er mulighet for å gi innspill til planforslaget og få informasjon om planarbeidet.

Åpen kontordag avholdes digitalt (via Teams) og på Drammen rådhus 16. og 22. september i tidsrommet kl. 16–20 begge dager. På grunn av koronasituasjonen vil deltagelse kreve påmelding.

For å bestille tidspunkt sendes e-post til marit.engseth@drammen.kommune.no og oppgi følgende opplysninger: Navn, adresse, telefon, e-post ved digitalt møte, ønsket dato og tidspunkt. Velg et foretrukket tidspunkt: kl. 16:15, 16:40, 17:05, 17:30, 18:10, 18:35, 19:00, 19:25, 19:45. Sett gjerne opp to alternative tidspunkter. Vi sender en bekreftelse på hvilket tidspunkt hver enkelt får.

Innsyn i plandokumenter

Planinitiativ og oppstartsmøtereferat, samt annen informasjon om planarbeidet er tilgjengelig på prosjektsiden Åskollen ungdomsskole med flerbrukshall.

Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal  under sak 20/2098. Det kan søkes på stikkord «Åskollen ungdomsskole».

Spørsmål og merknader til varselet kan sendes til:

Drammen kommune
Postboks 7500, 3008 Drammen

E-post: kommunepost@drammen.kommune.no

Vennligst merk e-post/brev med «Detaljregulering for Åskollen ungdomsskole»

Frist for merknader: 4. oktober 2020.

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.
Kontaktperson ved spørsmål er prosjektkoordinator Marit Engseth, tlf. 936 22 215.