Detaljregulering for Åslyveien 54 - Varsel om oppstart og forhandlinger om utbyggingsavtale

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 og § 17-4 varsles det at Henning Larsen AS, på vegne av Smak AS, har igangsatt arbeid med reguleringsplan for Åslyveien 54. Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Planområdet er på 2,6 daa og ligger på Åssiden, det omfatter eiendommen gnr/bnr. 116/723 med tilgrensende vegareal. I kommuneplanen er området avsatt til boligområde med tilhørende anlegg (lekeplasser, barnehager, nærbutikk).

Bildet viser planavgrensningen ligger syd for Bråtan og øst for Åslyveien
BILDE: Planavgrensning i sort, stiplet linje

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av serveringssted eventuelt kombinert med boligbebyggelse. Planområdet er bebygd og har vært brukt til et gatekjøkken tidligere.

Krav om konsekvensutredning

Reguleringsplanen er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4, og forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017.

Innsyn i plandokumenter

Planinitiativ og oppstartsmøtereferat kan ses i linkene nedenfor.

Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal under sak 21/23354. Det kan søkes på stikkord «Åslyveien».

Spørsmål og merknader til varselet kan sendes til:

Henning Larsen v/ Ragna Sortland
Erik Børresens allé 7, 3015 Drammen
Tlf: +47 91854051
e-post: ragna.sortland@henninglarsen.com

Frist for innspill til varsel om oppstart og forhandlinger om utbyggingsavtale er 31.01.2022.

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.