Detaljregulering for Bromannsgangen 5 - Varsel om oppstart

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 og § 17-4 varsles det at Vigsnæs + Kosberg ++ arkitekter, på vegne av Chan So Yim og Leong Nam, har igangsatt arbeid med reguleringsplan for detaljregulering for Bromannsgangen 5.

Planområdet er på 276 m2 innenfor og ligger på Strømsø, rett vest for E18. Planområdet omfatter eiendommen gnr/bnr. 111/83. I kommuneplanen er området avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål, bybebyggelse.

Bildet viser et kartutsnitt av planens avgrensning, som går over eiendommen til Bromannsgangen 5
BILDE: Planavgrensning i rød stiplet linje

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å erstatte dagens bebyggelse på eiendommen med ny boligbebyggelse samt et næringslokale. Det skisseres tre boenheter og et mindre næringslokale fordelt på to boligbygg.

Krav om konsekvensutredning

Reguleringsplanen er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4, og forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017.

Innsyn i plandokumenter

Planinitiativ og oppstartsmøtereferat kan ses i linkene nedenfor.

Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal under sak 21/00544. Det kan søkes på stikkord «Bromannsgangen 5».

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan sendes til:

Vigsnæs + Kosberg + + arkitekter v/Ane Groven
Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo
Tlf: 95 73 95 75
e‐post: post@vi‐ko.no

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

Frist for innspill til varsel om oppstart er 26.01.2023.

Alle innspill vil følge saken til politisk behandling.