Forslag til detaljregulering for Dalenveien 32- Offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Dalenveien 32 ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i formannskapet 29.11.2022.

Planområdet er på ca. 37 daa på Konnerud, sørøst for Stordammen, og omfatter eiendommene gnr/bnr. 79/14 m.fl. I kommuneplanen er området hovedsakelig avsatt til boligområde med tilhørende anlegg. Eiendommer nord for Dalenveien og Verksveien som evt. blir berørte ved nytt fortau er 79/239, 79/22, 80/1652, 80/317, 80/13, 80/518, 80/466, 80/6017, 80/519, 80/49.

Reguleringskart som viser at området blir regulert til bolig, grønnstruktur, uteoppholdsareal og fortau.
BILDE: Utsnitt av plankart

Hensikten med planarbeidet

Planforslaget legger til rette for Planforslaget legger til rette for etablering av rekkehus med tilhørende lek- og uteoppholdsarealer og parkeringsanlegg under terreng og i carport, samt å bevare et belte av eksisterende natur og vegetasjon. Foreslått antall boenheter er 87 stykker, med en variasjon på 3-roms og 5-roms boliger. Planforslaget sikrer opparbeidelse av fortau fra Dalenveien/Kollerudveien, ned Verksveien til krysset i Stubberudveien, etter bygde 40 boenheter.

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumenter kan finnes på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > formannskapet 29.11.22, se sak saksnr. 0130/22.

Det ble vedtatt å gjøre justeringer i planforslaget før offentlig ettersyn. Reviderte plandokumenter kan ses i linkene nedenfor.

Spørsmål og merknader til planforslaget kan sendes til:

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med: «Merknad til planforslag for Dalenveien 32».

Frist for merknader til planforslaget er 18.04.2023.

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.