Detaljregulering for Doktor Hansteins gate 4 og Tollbugata 7 - Kunngjøring av vedtak

Kommunestyret har i møte 04.05.2021 vedtatt detaljregulering for Doktor Hansteins gate 4 og Tollbugata 7 i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.

Planområdet ligger på Strømsø sentrum. Hovedformålet med planen er å legge til rette for boliger med handel/tjenesteyting i første etasje. Det åpnes for at etasjene oppover kan etableres som kontor eller hotell.

Bildet viser plankartet, der området blir regulert til kombinert bebyggelses og anleggsformål, med bolig, forretning og offentlig eller privat tjenesteyting som underformål. Det blir også regulert offentlig gatetun langsmed byggeformålet, mellom Dr. Hansteins gate og Tollbugata
BILDE: Vedtatt plan med offentlig gatetun (lys rosa), fortau (rosa) og kombinert bebyggelse (gul og hvit)

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > kommunestyret 04.05.2021, se sak 0062/21 for plansaken.

Klageadgang etter plan- og bygningsloven § 1-9 og § 12-12

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Eventuell klage må sendes til Drammen kommune innen 3 uker.

Innløsning og erstatning

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3 må settes fram innen 3 år.

Eventuell klage eller krav om innløsning og erstatning sendes til:
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk klagen med: «Klage på vedtatt detaljregulering for Doktor Hansteins gate 4 og Tollbugata 7».