Detaljregulering for Drammen slip & verksted - Varsel om offentlig ettersyn av planprogram og masterplan, oppstart av planarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale

Formannskapet har i møte 15. juni 2020 vedtatt varsel om offentlig ettersyn av planprogram og masterplan, oppstart av planarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale for detaljplan Drammen slip & verksted.

Hensikten med planen er å legge til rette for en langsiktig transformasjon fra industri og havnerelatert virksomhet til bolig- og byutvikling. Planen legger opp til en trinnvis utvikling fra øst mot vest, og vil utvikles ettersom industrivirksomhetene flyttes.

Det er valgt en prosess hvor det er utarbeides en masterplan som fremmes som en del av et planprogram. Masterplanen skal vise overordnet plangrep og angi prinsipper for senere utbygging av området. Prinsippene skal gi føringer for hvilke temaer som må utredes i senere detaljreguleringer, og på hvilken måte.

Planarbeidet utføres av Halvorsen & Reine AS på vegne av Slippen Eiendom AS.

Bildet viser planavgrensningen
BILDE: Planavgrensning

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumenter med alle vedlegg og formannskapets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > formannskapet 02.04.2020, se sak 79/20.
Saken kan også ses på kommunens innsynsportal under saksnr. 19/19362 (tidligere Drammen kommune) og 20/36821 på ny innsynsportal, søk: Drammen Slip. 

Innspill til planarbeidet

Alle innspill, uttalelser og spørsmål til planarbeidet sendes 
Halvorsen & Reine AS v/ Birgitta Norrud
Postboks 9327 Åssiden
3063 Drammen
e-post: norrud@herad.no

Kopi av innspill merket «Planprogram for Drammen Slip & Verksted» sendes til Drammen kommune, postboks 7500, 3008 Drammen / e-post: kommunepost@drammen.kommune.no.
Vennligst merk alle henvendelser med «PLAN-20/02119 Planarbeid for Drammen slip & verksted.»

Frist for innspill til planprogrammet er satt til 12. september 2020.

Vedlegg: