Detaljregulering for Drammensveien 73 - Varsel om oppstart og forhandlinger om utbyggingsavtale

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 og § 17-4 varsles det at Arkitektkompaniet AS, på vegne av Eiker Grafiske Eiendom, har igangsatt arbeid med reguleringsplan for Drammensveien 73 i Drammen kommune. Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Planområdet er på om lag 6,5 daa, ligger i Mjøndalen og omfatter eiendommene gnr/bnr. 212/162, 212/2 med flere. I kommuneplanen er vestre del av planområdet avsatt til næring og østre del avsatt til grønnstruktur.

Bildet viser et kartutsnitt av planområdet, som er lokalisert mellom Drammensveien og jernbanelinjen og Nedre Eiker bru
BILDE: Kartutsnitt som viser planområdet

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å utvide det gjeldende regulerte arealformålet fra industri/media til industri/media og forsamlingslokale. Det ønskes å tilrettelegge for bruk av eksisterende næringsbygg til forsamlingslokale ved innvendig ombygging og et tilbygg med trapp og heis på vestsiden av bygget. Formålet forsamlingslokale inngår som underformål i hovedformålet offentlig eller privat tjenesteyting.

Planarbeidet skal også ivareta gang – og sykkelvei og grønnstrukturen på østre teig av planområdet.

Krav om konsekvensutredning

Reguleringsplanen er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4, og forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017.

Innsyn i plandokumenter

Planinitiativ og oppstartsmøtereferat kan ses i linkene nedenfor.

Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal  under saksnummer PLAN-20/53852. Det kan søkes på stikkord «Drammensveien 73».

Spørsmål og merknader til varselet kan sendes til:

Arkitektkompaniet v/ Anita Malmer Solli
Bragernes torg 1A, 3017 Drammen
Tlf: 31 00 18 00
E-post: post@arkitektkompaniet.as
Merknadsfrist: 26.03.2021

Frist for innspill til varsel om oppstart og forhandlinger om utbyggingsavtale er 26.03.2021.

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.