Detaljregulering for Eikholt og Sørvangen - Varsel om oppstart av planarbeid

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 og § 17-4 varsles det at Arkitektgruppen Drammen AS, på vegne av Stiftelsen Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde og Stiftelsen Sørvangen, har igangsatt arbeid med reguleringsplan for Detaljregulering for Eikholt og Sørvanngen. Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Planområdet er på om lag 43 daa, og omfatter i hovedsak eiendommene 80/690, 80/1105, 80/6023 og 80/6040, samt deler av eiendommene 79/169, 80/13, 80/16, 80/64, 80/319 og 80/1462.

Bildet viser planavgrensningen som strekker seg over Eikholt senter for døvblinde og Sørvangen. Planavgrensningen tar også med seg tre stikkveier opp mot Dalenveien
BILDE: Planavgrensning vist i blått

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å oppgradere gjeldende reguleringsplaner og legge til rette for videreutvikling av eksisterende sentervirksomheter. Med dette er hensikten også å fornye utdaterte planbestemmelser til å være mer i overensstemmelser med prinsipper gitt i overordnet planverk.

Gjeldende regulering ble laget for å tilrettelegge for virksomhetene som er på eiendommene i dag, med drift som tilrettelegger for de spesielle behovene til Eikholt og Sørvangens brukere. Planinitiativet innebærer at dette skal videreføres i planforslaget. Gjeldende regulering fra 1970-80 tallet angir området til «allmennyttig formål».
Planadministrasjonen i kommunen har vurdert at dette overordnede arealformålet ikke er tilstrekkelig detaljert, eller konkret, for å kunne benyttes i en ny detaljregulering. Planadministrasjonen har derfor anbefalt å benytte nye arealformål. Endring av formål med tilhørende bestemmelser vil da være en formell endring som forutsettes utført slik at det ikke blir særlig endrete rammer for den reelle arealbruken.

Krav om konsekvensutredning

Planadministrasjonen i Drammen kommune vurderer at det ikke er behov for konsekvensutredning, med bakgrunn i at planforslaget ikke innebærer en vesentlig endring av eksisterende arealbruk og at foreslåtte rammer for framtidig utvidelse og utvikling av området ikke antas å ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn. For fullstendig vurdering se oppstartsmøtereferatet.

Innsyn i plandokumenter

Planinitiativ og oppstartsmøtereferat kan ses i linkene nedenfor.

Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal under saksnummer 20/15103, for dokumenter før 01.01.2020 gjelder innsynsløsning for tidligere Drammen, saksnr. 19/32213. Det kan søkes på stikkord "Eikholt". 

Medvirkning:

I forbindelse med planarbeidet vil det inviteres det til å komme med uttalelser til planen, og det vil vurderes om det vil skal avholdes felles dialogmøte for informasjon og innspill til planen.

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan sendes til:

Eventuelle kommentarer, innspill eller merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 9. august 2021 til:
Arkitektgruppen Drammen AS, v/Carl Erik Utengen, Torgeir Vraas plass 6, 3044 Drammen
e-post: ceu@agdas.no

Merknader innkommet vil følge saken til politisk behandling.