Detaljregulering for Eknes elvepark - Kunngjøring av vedtak

Kommunestyret har i møte 04.05.21 vedtatt detaljregulering for Eknes elvepark, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.

Planområdet ligger i sentralt i Krokstadelva, sør-øst for krysset mellom Gamle riksvei og Bruveien. Hovedformålet med planen er å legge til rette for utvikling av planområdet med boligbebyggelse og publikumsrettet virksomhet mot Gamle riksvei. Det sikres tilgang til lekearealer og blågrønn struktur langs Krokstadbekken.

Bildet viser plankartet der området hovedsakelig er regulert til sentrumsformål, samt friområde med turvei og lekeplass. Gjennom området er det også regulert gatetun fra veien til friområdet.
BILDE: Vedtatt plankart for detaljregulering for Eknes elvepark

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > kommunestyret 04.05.21, se sak 0060/21.

Klageadgang etter plan- og bygningsloven § 1-9 og § 12-12

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Eventuell klage må sendes til Drammen kommune innen 3 uker.

Innløsning og erstatning

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3 må settes fram innen 3 år.

Eventuell klage eller krav om innløsning og erstatning sendes til:
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk klagen med: «Klage på vedtatt detaljregulering for Eknes elvepark».