Detaljregulering for Engene 51, 53 og 57 - Kunngjøring av vedtak

Kommunestyret har i møte 04.05.21 vedtatt detaljregulering og utbyggingsavtale for Engene 51, 53 og 57, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 og § 17-4.

Planområdet omfatter det sørøstlige hjørnet av kvartalet langs Engene og Sankt Halvards gate og grenser i vest til Kirkegårdsparken på Bragernes. Hovedformålet med planen er å tilrettelegge for blokkbebyggelse med rundt 30 leiligheter. Bebyggelsen er foreslått i en høyde på 4 til 5 etasjer mot Engene og 3 til 4 etasjer mot Sankt Halvards gate. I tillegg er det foreslått en boligblokk i bakgården på 3 etasjer. Det vil være innkjøring til felles parkeringskjeller fra Sankt Halvards gate.

Bildet viser plankartet, der området hovedsakelig er regulert til boligbebyggelse, blokkbebyggelse, oppdelt av et felles uteoppholdsareal.
BILDE: Utsnitt av vedtatt plankart

Det er inngått utbyggingsavtale med Engene Bolig AS. Formålet med utbyggingsavtalen er å løse og oppfylle rekkefølgekrav i forbindelse med utbyggingen av eiendommene. Utbyggingsavtalen omfatter bl.a. opparbeidelse av fortau, kjørevei og VA-ledninger. Opparbeidelse av fortau og kjørevei langs utbyggingsområdet skal utføres og bekostes av utbygger. Opparbeidelse av nytt utvidet fortau i Engene langs Kirkegårdsparken skal utføres av kommunen mot innbetaling av et anleggsbidrag fra utbygger. Oppgradering og forlengelse av kommunale vann, avløps- og overvannsledninger skal utføres og bekostes av utbygger.

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > kommunestyret 04. mai 2021, se sak 0061/21 for plansaken og sak 0066/21 for utbyggingsavtalen.

Klageadgang etter plan- og bygningsloven § 1-9 og § 12-12

Du kan klage på vedtatt plan dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Eventuell klage må sendes til Drammen kommune innen 3 uker.

Innløsning og erstatning

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3 må settes fram innen 3 år.

Eventuell klage over vedtatt plan eller krav om innløsning og erstatning sendes til:
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk klagen med: «Klage på vedtatt detaljregulering for Engene 51, 53 og 57».