Detaljregulering for Engene 51, 53 og 57 – Offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Engene 51, 53 og 57 ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i Hovedutvalg for tekniske tjenester 03. november 2020.

Planområdet omfatter et areal på 2796 m2 innenfor Bragernes, Øren, øst for Kirkegårdsparken og omfatter eiendommene gnr/bnr. 113/107, 113/109, 113/111, 113/112 m.fl. I kommuneplanen er området hovedsakelig avsatt til boligbebyggelse.

Bildet viser forslag til plankart.
BILDE: Utsnitt av forslag til plankart for Engene 51, 53 og 57

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med detaljreguleringen er å tilrettelegge for blokkbebyggelse med rundt 30 leiligheter. Det er i planforslaget foreslått å ha inngang til gårdsrommet fra både Engene og Sankt Halvards gate.

Bebyggelsen er foreslått i en høyde på 4 til 5 etasjer mot Engene og 3 til 4 etasjer mot Sankt Halvards gate. I tillegg er det foreslått en boligblokk i bakgården på 3 etasjer. Det vil være innkjøring til felles parkeringskjeller fra Sankt Halvards gate. Planforslaget forutsetter riving av eksisterende bebyggelse innenfor planområdet.

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumenter kan finnes på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > Hovedutvalg for tekniske tjenester 03.11.2020, se sak 0210/20. Saken kan også finnes i kommunens innsynsportal med saksnr. 20/278, søk på stikkord "Engene 51, 53 og 57" (19/4535 og 18/5826 i gamle Drammen kommunens innsynsportal, stikkord "Engene 51, 53 og 57").

Det ble vedtatt å gjøre justeringer i planforslaget før offentlig ettersyn. Reviderte plandokumenter kan ses i linkene nedenfor.

Spørsmål og merknader til planforslaget kan sendes til:
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med: «Merknad til planforslag for Engene 51, 53 og 57».

Frist for innspill til planforslaget er 24. januar 2021.

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.