Detaljregulering for flerbrukshall ved Vassenga - offentlig ettersyn

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 legges forslag til detaljregulering for flerbrukshall ved Vassenga ut til høring og offentlig ettersyn.

Vedtaket ble fattet i hovedutvalg for tekniske tjenester 04.02.2020.
Planforslaget omfatter området på sør- og vestsiden av Mjøndalshallen. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for oppføring av en flerbrukshall for turn og andre mindre idretter. Denne skal knyttes til Mjøndalshallen med en gangadkomst/ - bru i 2.etasje. I tillegg sikres flom- og overvannstiltak gjennom planområdet. Det legges også til rette for bedre og sikrere adkomstforhold for gående og syklende, ved en «kiss&ride»-parkeringsløsning og fortau langs Hagatjernveien og gang- og sykkelvei gjennom planområdet (øst/vest). Det foreslås et parkeringshus, men det er ikke rekkefølgekrav til å bygge dette.

Saksdokumenter kan finnes på kommunens nettsider under politiske saker og møter – hovedutvalg for tekniske tjenester 04.02.2020, se sak 0019/20.

Spørsmål og merknader til planen kan sendes til
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.
Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med «PLAN-20/01172- detaljregulering for flerbrukshall ved Vassenga».

Frist for innspill til planarbeidet er satt til 7. april 2020.

Reviderte dokumenter i tråd med vedtak:

Bildet viser kart med planavgrensningen
Planavgrensningen er vist med stiplet linje