Detaljregulering for Flisebekken 2 og midlertidig bruk av Grønland 13-23 - Kunngjøring av vedtak

Kommunestyret har i møte 14.06.2021 vedtatt detaljregulering for Flisebekken 2 og midlertidig bruk av Grønland 13-23, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.

Planområdet ligger på Grønland/Strømsø. Det strekker seg fra Griffenfelds gate, gjennom nettbusstomta og Skamarken til elvepromenaden og Drammenselva. Hovedformålet med planen er å legge til rette for flomsikringstiltak og midlertidig rigg- og anleggsområde på nettbusstomta (Grønland 13-23).

Bildet viser plankartet under bakken, som strekker seg fra Griffenfelds gate til Drammenselven
BILDE: Vedtatt plankart, under bakken
Bildet viser plankartet på bakken, der overvannstiltaket er regulert til sikringssone VA-anlegg
BILDE: Vedtatt plankart på bakken

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > kommunestyret 14.06.21, se sak 89/21 for plansaken.

Klageadgang etter plan- og bygningsloven § 1-9 og § 12-12

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Eventuell klage må sendes til Drammen kommune innen 3 uker.

Innløsning og erstatning

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3 må settes fram innen 3 år.

Eventuell klage eller krav om innløsning og erstatning sendes til:

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk klagen med: «Klage på vedtatt detaljregulering for Flisebekken 2 og midlertidig bruk av Grønland 13-23».