Detaljregulering for flomsikring fra 214/1 «Wigenjordet» til Hagatjernveien - Varsel om utvidelse av planområdet

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at Rambøll, på vegne av Drammen kommune utvider planområdet for reguleringsplan for flomsikring fra 214/1 «Wigenjordet» til Hagatjernveien. Varsel om oppstart ble sendt ut den 20.10.2020.

Det utvidede planområdet omfatter tidligere varslede eiendommer, samt gnr./bnr.: 213/66, 213/320, 213/326, 213/330 og deler av 213/471 og 213/50. Planområdet er utvidet med 15,6 daa og utgjør nå et totalt areal på om lag 70,6 daa. Utvidet planområdet strekker seg fra Hagatjernveien og østover, og er i kommuneplanen avsatt til andre type bebyggelse, samt anlegg og næringsvirksomhet.

Bildet viser utvidelsen av planområdet, som nå inkluderer tre eiendommer øst for Hagatjernveien
BILDE: Utvidelse er vist med blå stiplet linje

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å etablere flomvei gjennom Vassenga (Wigenbekken til Mjøndalsbekken) som en del av flomsikringen i Mjøndalen. Flomveien er tenkt som åpen vannvei på deler av strekningen og lukket i noen områder, for eksempel ved kryssing av veier. Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet. Planen er et resultat av «Tiltaksplan, flomsikring av Mjøndalen Sentrum, tilpasset forventet klimaendringer», 13.09.2019. Tiltaksplanen inneholder flere flomsikringstiltak og initiativet bygger på tiltak nr 7, «sikre Wigenbekken til Mjøndalsbekken». Hensikten med tiltaket er å redusere fare for flomskader på eksisterende bygninger og infrastruktur.

Krav om konsekvensutredning

Planarbeidet er tidligere vurdert å ikke utløse krav til konsekvensutredning. Tiltaket faller ikke inn under tiltak i Vedlegg I som alltid skal konsekvensutredes. Tiltaket kan imidlertid anses å falle inn under forskriftens § 8, bokstav a, Vedlegg II, punkt 10f «bygging av innlands vannveier som ikke omfattes av vedlegg I, samt kanalisering og flomsikring».

Planer etter § 8, bokstav a og b, skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkinger etter § 10, men trenger ikke planprogram eller melding.

Tiltaket er en del av flomsikringen i Mjøndalen som er et samfunnsikkerhetstiltak i et allerede bebygd område.

Det er ikke registrert viktige naturtyper, viktige friluftslivsområder eller rødlistearter innenfor utvidet planområdet. Det er registrert et statlig listeført kulturminne (høyspentledning) innenfor det utvidede område, men tiltaket vil ikke berøre denne. Utvidelsen vil ikke medføre endringer i tidligere vurdering, og vurderes derfor ikke til å stille krav om konsekvensutredning.

Innsyn i plandokumenter

Planinitiativ og oppstartsmøtereferat kan ses i linkene nedenfor.

Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal, plan og bygg, under sak 20/46139. Det kan søkes på stikkord «Wigenjordet».

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan sendes til:

Rambøll v/ Åse Grøttå
Harbitzalléen 5, Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tlf: +47 41297985
e-post: ase.grotta@ramboll.no

Frist for innspill til varsel om oppstart er 25 august 2020.

Alle innspill vil følge saken til politisk behandling.