Detaljregulering for flomsikring fra 214/1 Wigenjordet til Hagatjernveien - Kunngjøring av vedtak

Kommunestyret har i møte 23.05.2023 vedtatt detaljregulering for flomsikring fra 214/1 Wigenjordet til Hagatjernveien, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.

Planområdet ligger rett sør for Mjøndalen sentrum og strekker seg fra Wigenjordet i vest til Stadionkvartalet i øst hvor den møter Mjøndalsbekken.

Hovedformålet med planen er å sikre gjennomføring av flomsikringstiltaket Wigenbekken til Mjøndalsbekken som er en del av «Tiltaksplan, flomsikring av Mjøndalen Sentrum, tilpasset forventet klimaendringer», 13.09.2019. Dette for å redusere fare for flomskader ved eksisterende bygninger og infrastruktur.

Bildet viser det vedtatte plankartet
BILDE: Vedtatt plankart

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > kommunestyret 23.05.23, se sak 0054/23.

Klageadgang etter plan- og bygningsloven § 1-9 og § 12-12

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Eventuell klage må sendes til Drammen kommune innen 3 uker.

Innløsning og erstatning

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3 må settes fram innen 3 år.

Eventuell klage eller krav om innløsning og erstatning sendes til:

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk klagen med: «Klage på vedtatt detaljregulering for flomsikring fra 214/1 Wigenjordet til Hagatjernveien».