Detaljregulering for fortau i Korvaldveien - Offentlig ettersyn

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 legges forslag til detaljreguleringsplan for fortau i Korvaldveien ut til høring og offentlig ettersyn.

Vedtaket ble fattet i hovedutvalg for tekniske tjenester 04.02.2020. Planforslaget ligger rett sør for Mjøndalen sentrum, og omfatter omtrent 1,2 km eksisterende vegarealer i Korvaldveien, samt deler av tilgrensende eiendommer og eksisterende avkjørsler.

Åpne kontordager

Det arrangeres to åpne kontordager i det gamle rådhuset i Mjøndalen slik at det er mulighet for å møte ansatte i kommunen som jobber med planen. Det er også mulig å bruke e-post eller telefon for å stille spørsmål. Åpne kontordager holdes i Gamle Rådhusgata 2 3050 Mjøndalen på følgende tidspunkt:

  • Torsdag 12.03.2020 kl. 0900-2000
  • Tirsdag 17.03.2020 kl. 0900-2000

Saksdokumenter kan finnes på kommunens nettsider under politiske saker og møter – hovedutvalg for tekniske tjenester 04.02.2020, sak 0021/20

Spørsmål og merknader til planen kan sendes til: 
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med PLAN-20/01010 – detaljregulering for fortau i Korvaldveien

Frist for innspill til planarbeidet er satt til 15. april 2020.

Bildet viser planavgrensningen