Detaljregulering for Gamle Kirkeplass 1 og Øvre Storgate 15 - Varsel om oppstart og forhandlinger om utbyggingsavtale

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 og § 17-4 varsles det at FRAME Arkitektur AS, på vegne av Marienlyst Eiendom AS har igangsatt arbeid med reguleringsplan for Gamle Kirkeplass 1 og Øvre Storgate 15. Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Planområdet er på 2,9 daa innenfor Drammen sentrum på Bragernes, og omfatter eiendommene gnr/bnr. 114/1101, 114/383, samt del av 114/6059 og 114/6056. I kommuneplanen er området hovedsakelig avsatt til kombinert formål bebyggelse og anlegg.

Bildet viser planavgrensningen som strekker seg over adressene Gamle Kirkeplass 1 og Øvre Storgate 15
BILDE: Utsnitt av planavgrensning mottatt av plankonsulent

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for flere boliger i sentrum, som hensyntar omkringliggende kulturmiljø og strøkskarakter. Boligene skal bygges som blokkbebyggelse. I tillegg til nye boliger vil en del av planarbeidet omhandle istandsetting av Handelsstandens hus, for å kunne tilrettelegge for bevaring, samt ny bruk og utvikling av kvartalet helhetlig. Planområdet foreslås regulert til arealformål Boligbebyggelse-blokkbebyggelse og Sentrumsformål.

Innsyn i plandokumenter

Planinitiativ og oppstartsmøtereferat kan ses i linkene nedenfor.

Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal under sak 23/14470. Det kan søkes på stikkord «Gamle Kirkeplass 1».

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan sendes til:

Frame Arkitektur AS v/Lotte Berg
Muusøya 1, 3023 Drammen
e-post: lotte@frame-ark.no

Frist for innspill til varsel om oppstart og forhandlinger om utbyggingsavtale er 2. juni 2023

Alle innspill vil følge saken til politisk behandling.