Detaljregulering for Gamle Kirkeplass 3 - Kunngjøring av vedtak

Kommunestyret har i møte 22. september 2020 vedtatt detaljregulering og utbyggingsavtale for Gamle Kirkeplass 3, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 og § 17-4.

Planområdet befinner seg sentralt på Bragernes, og er avgrenset med Gamle Kirkeplass mot øst, Øvre Storgate mot sør, Drammens park mot vest og Øvre Torggate mot nord.

Hovedformålet med planen er å gi rammer for bygging av nytt tinghus i Drammen. Planen skal være grunnlag for en arkitektkonkurranse om tinghusets utforming. Bygging av nytt tinghus forutsetter at Park hotell, gnr 114, bnr. 385, rives i sin helhet. For å få en helhet i planleggingen er hele kvartalet med Frimurerlosjens bygg mot nordøst (bnr. 387), og de tilstøtende gatene tatt med i planforslaget. Frimurerlosjen reguleres til bevaring.

Planarbeidet ble utført av LINK arkitektur AS på vegne av Statsbygg.

Bildet viser plankartet
BILDE: Kartutsnitt som viser plankartet

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > kommunestyret 22.09.2020, se sak 0116/20 for detaljregulering og sak 0117/20 for utbyggingsavtale.

Klageadgang etter plan- og bygningsloven § 1-9 og § 12-12

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Eventuell klage må sendes til Drammen kommune innen 3 uker.

Innløsning og erstatning

Eventuelle krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3 må settes fram innen 3 år.

Eventuell klage eller krav om innløsning og erstatning sendes til:
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk klagen med: «Klage på vedtatt detaljregulering for Gamle Kirkeplass 3».