Detaljregulering for Gamle Sørlandske 344 og 348 - Varsel om oppstart og forhandlinger om utbyggingsavtale

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 og § 17-4 varsles det at Halvorsen og Reine AS på vegne av Bedriftslokalet AS, har igangsatt arbeid med reguleringsplan for Detaljregulering for Gamle Sørlandske 344 og 348. Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Planområdet ligger i Skoger langs Gamle Sørlandske og er på om lag 9,7 daa. Planområdet omfatter eiendommene Gamle Sørlandske 344 og 348, samt deler av tilgrensende eiendommer/veiareal. Hovedeiendommene har GBNR 41/49 og 41/97, planavgrensningen tar med seg deler av eiendommene GBNR 41/93, 41/96, 41/95, 41/94, 41/198, 41/155, 41/15, 41/34, 42/2, 42/5002 og 0/0. I kommuneplanen er området hovedsakelig avsatt til boligbebyggelse.

Bildet viser et kartutsnitt over planområdet, som ligger mellom Sagatun bussholdeplass og E18
BILDE: kartutsnitt som viser planområdet i sort, stiplet linje

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planen er å tilrettelegge for en kombinasjon av frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse. Det skal tilstrebes gode felles og private uteoppholdsarealer, skjermet for trafikk og støy, samt tilstrekkelig parkering ihht. kommuneplanens arealdel.

Ønsket tiltak vil medføre at eksisterende bebyggelse på eiendommen rives, samt at avkjøringsforhold i området avklares. Tiltaket forventes å medføre mindre trafikk enn det opprinnelig bruk til veikro og bensinstasjon gjorde, og dette vil utredes videre i planarbeidet. Eiendommene ligger i et etablert boligområde, og en regulering til bolig vil være i tråd med kommuneplanene og øvrig bruk. Det skal tilstrebes en bebyggelse som tilpasser seg øvrig bebyggelse i nærområdet hva gjelder høyder og volum.

Planforslaget vil også medføre at deler av eldre reguleringsplaner for veiformål, vil erstattes.

Krav om konsekvensutredning

Reguleringsplanen er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4, og forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017.

Innsyn i plandokumenter

Planinitiativ og oppstartsmøtereferat kan ses i linkene nedenfor.

Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal under sak 21/02666. Det kan søkes på stikkord «Gamle Sørlandske 344 og 348».

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan sendes til:

Halvorsen og Reine AS v/ Aina Lian
Pb 9327 Åssiden, 3036 Drammen
Tlf: 32215290, e-post: lian@heras.no

Frist for innspill til varsel om oppstart (og forhandlinger om utbyggingsavtale) er 24.11.2021.

Alle innspill vil følge saken til politisk behandling.