Detaljregulering for Gamle Vinnesgata 37-39 - Varsel om oppstart og forhandlinger om utbyggingsavtale

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 og § 17-4 varsles det at Arkitektkontoret Hauger AS, på vegne av Gamle Vinnesgate 37-39 AS, har igangsatt arbeid med detaljregulering for Gamle Vinnesgata 37-39. Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Planområdet er på ca. 14,5 dekar og ligger i Solbergelva, i Drammen kommune. Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr. 250/71, 250/156 m.fl. I kommuneplanen er området hovedsakelig avsatt til boligbebyggelse.

Bildet viser kartutsnitt over planområdet
BILDE: Kartutsnitt som viser planområdets avgrensning

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting av boliger i et eksisterende boligområde. I dag er arealene uregulerte, men er i kommuneplanens arealdel markert som boligformål. Deler av eiendommene er i dag bebygde. Den tidligere Serviettfabrikken er vanskelig å transformere og bygningsmassen er fremmed i omgivelsene. Den er derfor uhensiktsmessig å bevare. Eksisterende bebyggelse foreslås revet og det foreslås oppføring av nye boliger i 2-3 etasjer tilpasset omgivelsene og terrenget.

Krav om konsekvensutredning

Reguleringsplanen er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4, og forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017.

Medvirkning

Det oppfordres til at naboer og berørte parter av planarbeidet kommer med uttalelser i varslingsperioden og/eller perioden med offentlig ettersyn. Siden et folkemøte blir vanskelig grunnet situasjonen knyttet til COVID-19, foreslår forslagstiller å invitere til et digitalt informasjonsmøte gjennom Microsoft Teams 22. september kl. 19.00 – 20.00 der naboer og berørte parter av planarbeidet kan komme med spørsmål. Det vil også være mulig å kontakte forslagstiller direkte via kontaktinformasjonen som er oppgitt. En 3D-modell benyttes som et verktøy for å forbedre naboers forståelse/deltakelse av planlagte tiltak og link til denne vil være tilgjengelig på forslagsstillers hjemmeside

Innsyn i plandokumenter

Planinitiativ og oppstartsmøtereferat kan ses i linkene nedenfor.

Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal under sak 20/36463. Det kan søkes på stikkord "Gamle Vinnesgata 37-39".

Alle dokumenter vil bli lagt ut på Arkitektkontoret Hauger AS sin hjemmeside. 3D Video og link til digitalt møte vil bli lagt ut på Arkitektkontoret Hauger AS sin hjemmeside og facebook side.