Detaljregulering for Gamle Vinnesgata - Varsel om oppstart og forhandlinger om utbyggingsavtale

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 og § 17-4 varsles det at Halvorsen & Reine AS, på vegne av Ellen Vinnes Raknerud har igangsatt arbeid med reguleringsplan for Detaljregulering for Gamle Vinnesgata. Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Planområdet er på 11,7 daa innenfor Store Vinnes, og omfatter eiendommene gnr/bnr. 250/3 og 250/134 m.fl. I kommuneplanen er området hovedsakelig avsatt til boligbebyggelse.

Avgrensningen av planen
BILDE: Planavgrensning vist i sort, stiplet linje

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse i form av 3 tomannsboliger i 1 ½ - 2 etasjer med tilhørende uteoppholdsarealer og parkering.

Krav om konsekvensutredning

Reguleringsplanen er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4, og forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017.

Innsyn i plandokumenter

Planinitiativ og oppstartsmøtereferat kan ses i linkene nedenfor.

Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal under sak 22/25624. Det kan søkes på stikkord «Gamle Vinnesgata».

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan sendes til:

Halvorsen& Reine AS v/Birgitta Norrud
Hotvetalleen 11, 3063 Drammen
Tlf: 322 15 290
e-post: norrud@heras.no

Frist for innspill til varsel om oppstart og forhandlinger om utbyggingsavtale er 30.06.2023.

Alle innspill vil følge saken til politisk behandling.