Detaljregulering for Granlia terrasse - Varsel om oppstart og forhandlinger om utbyggingsavtale

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 og § 17-4 varsles det at DRMA AS, på vegne av SRA Prosjekt AS, har igangsatt arbeid med reguleringsplan for Granlia terrasse. Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Planområdet er på omtrent 30 daa ligger i Åsen, sør for Mjøndalen, og omfatter eiendommene (gnr/ bnr) 213/3 og 218/4 med flere. I kommuneplanen for Nedre Eiker kommune er området hovedsakelig avsatt til boligbebyggelse.

BILDE: bildet viser planavgrensningen
Planområdet er merket med stiplet linje på bildet over.

Hensikten med planen

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for variert småhusbebyggelse; eneboliger, to- og tremannsboliger. Boligene etableres som en kombinasjon av frittliggende hus og kjedehus/rekkehus. Planen skal ivareta eksisterende og nye lekearealer samt sikring av gang- og sykkelforbindelser gjennom området.

Området ble tidligere brukt som kalksteinsbrudd. I dag er det ubebygd.

Krav om konsekvensutredning

Reguleringsplanen er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4, og forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017.

Innsyn i plandokumenter

Planinitiativ og oppstartsmøtereferat kan ses i linkene nedenfor.

Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal  under sak 20/37204. Det kan søkes på stikkord "Granlia terrasse" eller "Brøttet".

Tidligere saksdokumenter finnes i innsynsportalen til tidligere Nedre Eiker kommune, under sak 19/5681 og kan også søkes på stikkord "Brøttet".

Spørsmål og merknader til varselet kan sendes til: 

DRMA AS v/ Ylva Hindhamar
Torgeir Vraas Plass 6, 3044 Drammen
Tlf: 416 95 227
E-post: ylva@drma.no

Frist for innspill til varsel om oppstart er 1. oktober 2020.

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.