Forslag til detaljregulering og utbyggingsavtale for Granlia terrasse - Offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 og § 17-4 legges forslag til detaljregulering for detaljregulering og tilhørende utbyggingsavtale ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i Hovedutvalg for tekniske tjenester 06.06.2023.

Planområdet er på 29.640 m² og ligger i Åsen i Mjøndalen, og omfatter eiendommene gnr/bnr. 213/240, 218/4, 218/8, 218/147 m.fl. I kommuneplanen er området hovedsakelig avsatt til boligbebyggelse.

Forslag til plankart
BILDE: Forslag til plankart for detalljregulering for Granlia terrasse

Hensikten med planarbeidet

Planforslaget legger til rette for variert småhusbebyggelse; eneboliger, to- og tremannsboliger i Åsen, sør for Mjøndalen sentrum. Boligene skal etableres som kombinasjon av frittliggende hus og kjedehus/rekkehus med inntil tre etasjer. Planen skal videre ivareta eksisterende og nye lekearealer samt sikre gang- og sykkelforbindelser gjennom området. Planområdet er ubebygget.
Planområdet grenser til planlagt, ny hovedadkomst Åsen, og det forutsettes adkomst til planområdet fra denne. Foreslåtte planbestemmelser inneholder rekkefølgekrav som sikrer at ny hovedadkomstvei skal være ferdig opparbeidet frem til planområdet før det kan gis tillatelse til ny boligbebyggelse innenfor planområdet. Det er per i dag ikke tidfestet når ny hovedadkomstvei vil bli opparbeidet.

Hensikten med utbyggingsavtalen

Utbyggingsavtalen tar sikte på å oppfylle eller avklare rekkefølgekravene i forbindelse med utbygging i henhold til reguleringsplanen. Utbyggingsavtalen omfatter opparbeidelse av tilhørende samferdselsanlegg, herunder kjøreveier, fortau, gang- og sykkelvei, turvei, smett og kjørresperre. Det er avtalt at alle arealer som er regulert til offentlig eierskap og som skal opparbeides av Utbygger skal overdras vederlagsfritt til kommunen etter opparbeidelse.

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumenter kan sees på kommunens nettsider under politikk > møter og dokumenter > Hovedutvalg for tekniske tjenester 06.06.2023, se sak 0074/23 for plansaken, og sak 0075/23 for utbyggingsavtalen. Vedtaket fra den politiske behandlingen kan også leses i vedlagt saksprotokoll.

Spørsmål og merknader til planforslaget kan sendes til:
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med: «Merknad til planforslag for Granlia terrasse».

Frist for merknader til planforslaget er 08.09.2023.

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.

Merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Utbygging og infrastruktur, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk merknader til utbyggingsavtalen med: «Merknad til utbyggingsavtale for Granlia terrasse».

Frist for merknader til utbyggingsavtalen er 08.09.2023.