Detaljregulering for Grønland 85 - 87 - Varsel om oppstart og forhandlinger om utbyggingsavtale

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 og § 17-4 varsles det at Halvorsen & Reine AS, på vegne av Øvre Sund AS, har igangsatt arbeid med reguleringsplan for Grønland 85 - 87. Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Planområdet ligger vest for Øvre Sund bru, og omfatter eiendommene gnr/bnr. 110/162 og 110/164 m.fl. I kommuneplanen er området hovedsakelig avsatt til kombinert formål – bybebyggelse.

Bildet viser kart med planavgrensning, avgrenset fra Kreftingsgate i sør, rundkjøringen med veien mot Øvre Sund bru i øst til Grønland i nord.
BILDE: Planavgrensningen følger Grønland, Kreftings gate og Øvre Sund bru

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for et nytt kontorbygg med tilhørende utearealer og parkering.

Planarbeidet skal også se på utforming av del av Grønland forbi planområdet. Valg av atkomst for gående, syklende og kjørende blir en del av den videre utredningen, sammen med utforming, volum og høyder.

Ny bebyggelse planlegges organisert som et urbant atriumsbygg i 3-5 etasjer med definerte fasader mot gateløpet.

Krav om konsekvensutredning

Reguleringsplanen er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4, og forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017.

Innsyn i plandokumenter

Planinitiativ og oppstartsmøtereferat kan ses i linkene nedenfor.

Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal under sak 20/46328. Det kan søkes på stikkord «Grønland 85 - 87».

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan sendes til:

Halvorsen & Reine AS v/Aina Lian
Pb 9407, 3023 Drammen
e-post: lian@heras.no

Frist for innspill til varsel om oppstart er 07.06.2021.

Alle innspill vil følge saken til politisk behandling.