Detaljregulering for Gulskogen vest felt B9 - Varsel om oppstart og forhandlinger om utbyggingsavtale

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 og § 17-4 varsles det at DARK Arkitekter AS, på vegne av OBOS Block Watne, har igangsatt arbeid med reguleringsplan for detaljregulering for Gulskogen vest felt B9. Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Planområdet er på 126 dekar og ligger innerst på Gulskogen Vest mot Stormoen i hovedsak sør for jernbanetraseen, og omfatter eiendommene gnr/bnr. 105/228, 105/229, 105/157 og deler av 104/1, 104/2, 105/3, 105/7, 109/54, 104/5000 m.fl. I kommuneplanen er området hovedsakelig avsatt til bolig, friområde, barnehage og kjørevei.

Bildet viser planavgrensningen, som strekker seg fra Skogliveien i syd, til rundkjøringen i Øvre Eikervei i nord, og fra  Olav Bjaalands gate i øst til ca. midt mellom jordene i vest
BILDE: Planens varslede avgrensning. Endelig avgrensning avklares i den videre reguleringsplanen

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for konsentrert småhusbebyggelse med innslag av lavblokkbebyggelse. Øvrige formål er friområder, kjørevei med fortau/gang- og sykkelvei og barnehage. Arealet reguleres på nytt grunnet krav til bebyggelsesplan i gjeldende plan, hensyn til båndleggingssone for jernbane, endring av infrastruktur og utnyttelsesgrad. Hovedadkomst til boligområdet blir fra Odd Dahls vei, via Skogliveien, med mulig framtidig adkomst fra tverrforbindelsen. Plantiltaket skal tilrettelegge for en variert beboer-sammensetning og tilrettelegge for sammenhengende uteoppholds- og lekearealer som påkoblet omgivelsene.

I Formannskapet den 30. august 2022 ble det i en prinsippavklaring for planinitiativet, vedtatt følgende, i sak 93/22:

  1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 kan planarbeidet for Gulskogen vest felt B9 igangsettes.
  2. Adkomst fra Øvre Eiker vei skal ligge som et rekkefølgekrav i planforslaget.
  3. Det legges til grunn at utbygger besørger gjenbruk av all matjord fra nedbygd areal, dette ved opparbeidelse av parsellhager på midtre grøntareal innenfor foreslått planinitiativ. 

Krav om konsekvensutredning

Reguleringsplanen er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4, og forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017.

Innsyn i plandokumenter

Planinitiativ og oppstartsmøtereferat kan ses i linkene nedenfor.

Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal under sak 22/11151. Det kan søkes på stikkord «detaljregulering for Gulskogen vest felt B9».

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan sendes til:

DARK Arkitekter AS v/ Susanne I. Bremdal Winge
Drammensveien 130, 0277 Oslo
Tlf: (+47) 958 89 086
e-post: susanne@dark.no

Frist for innspill til varsel om oppstart og forhandlinger om utbyggingsavtale er 5.desember 2022.

Alle innspill vil følge saken til politisk behandling.