Detaljregulering for Haftornveien Sør – Fornyet varsel om oppstart og forhandlinger om utbyggingsavtale

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 og § 17-4 varsles det på nytt at Arkitektgruppen Drammen AS, på vegne av BAS Eiendom AS, har igangsatt arbeid med reguleringsplan for Haftornveien Sør. Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Planområdet er på ca. 32 daa innenfor Steinberg, og omfatter eiendommene gnr/bnr. 233/46, 224/2, 224/7 og 228/12, -32, -34, -38, -43, -44, samt 251/1. m.fl. I kommuneplanen er området hovedsakelig avsatt til boligbebyggelse (A) og landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF).

Med bakgrunn i at planprosessen har pågått over lang tid, har Drammen kommune besluttet at det skal sendes ut fornyet varsel om dette planarbeidet, slik at berørte parter på nytt får anledning til komme med innspill og merknader i forbindelse med planarbeidet.
Tidligere innkomne innspill og merknader er vurdert og tatt med i planarbeidet. Det er ikke nødvendig å sende disse på nytt.

Bildet viser planavgrensningen som ligger mellom Randsfjordbanen i nord og E134 i sør
BILDE: Utsnitt av gjeldende planavgrensning. Opprinelig planavgrensning fra 2013 er blitt innskrenket.

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av frittliggende småhusbebyggelse og rekkehus med tilhørende anlegg. I tillegg vil planen sikre grøntstruktur rundt Kilendammen.

Konsekvensutredning

Reguleringsplanen er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4, og forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017.

Innsyn i plandokumenter

Planinitiativ og oppstartsmøtereferat kan ses i linkene nedenfor.

Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal under sak 20/01454. Det kan søkes på stikkord «Haftornveien sør».
Dokumenter i saken eldre enn ett år (før kommunesammenslåing) er tilgjengelig i kommunens gamle innsynsportal under sak 12/3151. Det kan søkes på stikkord «Haftornveien sør».

Spørsmål og merknader til varselet kan sendes til: 

Arkitektgruppen Drammen AS v/Carl Erik Utengen
Torgeir Vraas plass 6, 3044 Drammen
Tlf: 32 26 55 80
e-post: ceu@agdas.no

Frist for innspill til varsel om oppstart og forhandlinger om utbyggingsavtale er 01. desember 2020.

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.