Detaljregulering for Hagatjernveien 142-146 (Wilson) - Kunngjøring av vedtak

Kommunestyret har i møte 02.11.2021 vedtatt detaljregulering for Hagatjernveien 142-146 (Wilson), i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.

Planområdet ligger i Åsen i Mjøndalen. Hovedformålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse i form av småhusbebyggelse og et leilighetsbygg, samt sikre opparbeidelse av fortau langs Hagatjernveien og adkomst til friluftsområdet ved Åsen skole.

Bildet viser plankartet, der området hovedsakelig blir regulert til boligbebyggelse
BILDE: Utsnitt av vedtatt plankart

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > kommunestyret 02.11.2021, se sak 0136/21.

Klageadgang etter plan- og bygningsloven § 1-9 og § 12-12

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Eventuell klage må sendes til Drammen kommune innen 3 uker.

Innløsning og erstatning

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3 må settes fram innen 3 år.

Eventuell klage eller krav om innløsning og erstatning sendes til:
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk klagen med: «Klage på vedtatt detaljregulering for Hagatjernveien 142-146 (Wilson)».