Detaljregulering for Harelabben gnr/bnr. 14/25 m.fl. - Varsel om oppstart og forhandlinger om utbyggingsavtale

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 og § 17-4 varsles det at LPO arkitekter, på vegne av Skanska Eiendomsutvikling AS, har igangsatt arbeid med forslag til detaljregulering for Harelabben. Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Planområdet omfatter eiendommene Harelabben 4 og 8, med gnr/bnr 218/5 og 218/124, i tillegg til 218/372. Planområdet er på om lag 15,6 daa, og ligger på Åsen, to km sør for Mjøndalen sentrum. Det varslede planområdet er i dag regulert til boligformål i gjeldende kommuneplan.

Bildet viser kart over planavgrensningen, som strekker seg mellom Hagatjernveien i vest og Hagatjernbekken i øst, og Valmueveien i syd
BILDE: Planavgrensningen vist i sort, stiplet linje

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en konsentrert småhusbebyggelse, bestående av en kombinasjon av rekkehus og selvbyggertomter med et felles torg/lekeplass sentralt. Boligene er tilpasset terrengnivåene for å gi gode kvaliteter til privat og felles uteareal, og det er lagt vekt på å sikre gode solforhold, og åpenhet mot utsikten i nord.

Boligene er fordelt på ca. 29 rekkehus i 2-3 etasjer, og mot nord er det lagt 6 selvbyggertomter til ene- og tomannsboliger. Utnyttelsen av eiendommen vil være i tråd med overordnet plan. Det planlegges for et felles garasje-/carportanlegg som skal plasseres tett på regulert avkjøring. Hensikten er å begrense daglig biltrafikk inn mellom bebyggelsen, og dermed oppnå et mest mulig bilfritt bomiljø. Regulert avkjørsel beholdes.

Konsekvenser av planen

Det ligger to eksisterende bolighus innenfor planområdet og to uthus/driftsbygninger som forutsettes fjernet. Ett av byggene er SEFRAK-registrert, men ikke omfattet av vern
De to tilgrensende bolighusene i sør, har i dag adkomst via planområdet. Framtidig adkomst for disse boligene skal løses som en del av planarbeidet.

Drammen kommune har i referatet fra oppstartsmøtet, avholdt 31.03.2022, konkludert med at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning, da tiltaket er i tråd med overordnede planer, og ikke antas å ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn.

Innsyn i plandokumenter

Planinitiativ og oppstartsmøtereferat kan ses i linkene nedenfor.

Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal under sak: PLAN-22/00330, det kan søkes på stikkord "Harelabben"

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan sendes til:

LPO arkitekter v/ Anette Flygansvær
Postboks 7033 Majorstuen, 0306 Oslo,
eller til e-post: acf@lpo.no

Frist for innspill til varsel om oppstart og forhandlinger om utbyggingsavtale er 15. august 2022.

Alle innspill vil følge saken til politisk behandling.