Detaljregulering for hensetting av tog på Sundland - Varsel om oppstart og forhandlinger om utbyggingsavtale

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at Norconsult AS, på vegne av Bane NOR SF, har igangsatt arbeid med reguleringsplan for hensetting av tog på Sundland. I henhold til Plan- og bygningslovens § 17-4 varsles det samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for finansering og opparbeidelse av nødvendig infrastruktur.

Planområdet ligger på Sundland, sør for det eksisterende hensettingsanlegget, ca. 1,5 km vest for Drammen stasjon og ca. 1 km øst for Gulskogen stasjon. Følgende eiendommer er omfattet av hele eller deler av planområdet: 13/10, 13/207, 13/6004, 14/53, 15/62, 15/107, 16/15, 16/361, 16/360, 16/362. Planområdet berører hovedsakelig dagens areal for jernbanevirksomhet, samt områder som ikke er i bruk i dag og som er regulert til byutvikling og nye veier. Disse arealene skal fortsatt benyttes til vei og byutvikling, i tråd med gjeldende reguleringsplan, etter anleggsfasen. Plasseringen av togparkeringen er i tråd med vedtatt alternativ i kommunedelplan for hensetting i Drammensområdet.

Bildet viser planavgrensningen som strekker seg på sydsiden av jernbanesporene, fra Strømsgodset kirke i øst, til Vintergata i vest
BILDE: Planområdet innenfor sort stiplet linje. Togparkeringen planlegges å etableres i det oransje skraverte området slik det er vedtatt i kommunedelplan for hensetting i Drammensområdet. Resten av området innenfor den sorte stiplede linja skal utredes for mulig midlertidig bruk i perioden når togparkeringen bygges (oppbevaring av materialer, midlertidige atkomster og liknende). Det er ikke sikkert at hele området innenfor den stiplede linjen trenger å brukes for å etablere togparkeringen. Mer informasjon om dette vil være klart når planen sendes på høring sommeren 2021.

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av togparkeringsplasser med tilhørende fasiliteter, tilkobling til infrastruktur og atkomster. I tillegg er det behov for midlertidig bygge- og anleggsområder innenfor varslingsgrensen, se bildet over. Når anleggsperioden er ferdig, vil arealene kunne brukes ihht. eksisterende regulering. Adkomstforhold til anlegget vil bli vurdert og avklart i løpet av planprosessen. Den endelige planavgrensningen vil bli definert ytterligere i det videre planarbeidet.Størrelsen på togparkeringen tilsvarer det som i kommunedelplanen er kalt byggetrinn 1.

Ved utbygging av nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen forsvinner 25 togparkeringsplasser, blant annet på Skamarken og ved Sundhaugen. Et togparkeringsanlegg på Sundland skal erstatte en del av disse plassene. Det hensettes tog på Sundland i dag, og reguleringsplanen er en viktig brikke i InterCity- utbyggingen som vil bidra til et forbedret fremtidig togtilbud med økt frekvens og kapasitet.

Krav om konsekvensutredning

Reguleringsplanen er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4, og forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017. Tiltaket er tidligere konsekvensutredet i henhold til plan- og bygningsloven § 4-2 og forskrift om konsekvensutredninger i vedtatt kommunedelplan for hensetting i Drammensområdet. Det vil i planarbeidet utføres støyberegninger med tilhørende plan for støyreduserende tiltak for anleggsfasen og driftsfasen, samt utredninger knyttet til overvann og flomfare. Støy vil være et viktig tema i utredningene og skal følge retningslinjen for støy i arealplanleggingen, T-1442.

Innsyn i plandokumenter

Planinitiativ og oppstartsmøtereferat kan ses i linkene nedenfor.

Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal under sak 21/8477. Det kan søkes på stikkord «detaljregulering for hensetting av tog på Sundland».

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan sendes til:

Norconsult AS v/Randi Røer Syversen
Postboks 626, 1303 Sandvika
Tlf. 99430496
E-post: Randi.Roer.Syversen@norconsult.com

Du kan også ta kontakt med Bane NOR for å stille spørsmål:

Bane NOR SF v/Torgeir Fossnes
Tlf. 916 55 807
E-post: Torgeir.Fossnes@banenor.no

Bane NOR SF v/Fredrik Haga
Tlf. 970 90 658
E-post: Fredrik.Haga@banenor.no

I forbindelse med høringsperioden vil det tilrettelegges for medvirkning, tilpasset pandemisituasjonen. Informasjon om planarbeidet og utbyggingsavtale kunngjøres også på Bane NOR sine nettsider.

Frist for innspill til varsel om oppstart og forhandlinger om utbyggingsavtale er 26.03.2021.

Alle innspill vil følge saken til politisk behandling.

Videre arbeid

Det vil videre utarbeides et forslag til detaljreguleringsplan for hensettingsanlegget. Forslaget vil bli politisk behandlet i formannskapet i Drammen kommune før det sendes på høring. Høringen forventes å starte sommeren 2021. Etter høringen vil innkomne merknader bli behandlet. Deretter går planen til politisk sluttbehandling og endelig vedtak i kommunestyret. Vedtak av planen forventes i slutten av 2021.