Detaljregulering for hensetting av tog på Sundland - Kunngjøring av vedtak

Kommunal- og distriktsdepartementet har i vedtak datert 30.01.2023 vedtatt detaljregulering for hensetting av tog på Sundland, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-13.

Vedtaket godkjenner detaljregulering for togparkering på Sundland, vedtatt av Drammen kommunestyre den 22. mars 2022, med følgende endringer:

Følgende rekkefølgebestemmelser er tatt ut av planen:

  • 2.5 Gang- og sykkelundergang Vintergata: Før hensettingsanlegget tas i bruk skal regulert gang- og sykkelundergang Vintergata være ferdigstilt.

  • 2.6 Sundlandgata: Før hensettingsanlegget tas i bruk skal midlertidig trasé for Sundlandgata være ferdigstilt fra Vintergata til dagens adkomst til Sundland.
  • Følgende del av 3.2.7 Adkomst: (…..) og midlertidig adkomst fra Vintergata være fjernet.

  • 2.8 Sikker flomvei: Før hensettingsanlegget tas i bruk skal sikker flomvei til Drammenselva være etablert.

Tidligere rekkefølgebestemmelse

3.2.7 Adkomst

Før hensettingsanlegget tas i bruk skal permanent adkomst fra felt o_SKV være ferdig opparbeidet, og midlertidig adkomst fra Vintergata skal være fjernet.

er endret til:

3.2.5 Adkomst

Før hensettingsanlegget tas i bruk skal permanent adkomst fra felt o_SKV være ferdig opparbeidet.

Planområdet ligger i kommunedel 4 Gulskogen-Rødskog, på sørsiden av dagens jernbanespor på Sundland, mellom Gulskogen og Drammen stasjon. Hovedformålet med planen er å legger til rette for permanent togparkering på Sundland, samt midlertidig anlegg- og riggareal for etablering av anlegget.

Plankartet viser at området hovedsakelig blir regulert til baneformål og sentrumsformål
BILDE: Vedtatt plankart for detaljregulering for hensetting av tog på Sundland

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > kommunestyret 22.03.2022, se sak 18/22 for plansaken.

Klageadgang etter plan- og bygningsloven § 1-9 og § 12-12

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Eventuell klage må sendes til Drammen kommune innen 3 uker.

Innløsning og erstatning

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3 må settes fram innen 3 år.

Eventuell klage eller krav om innløsning og erstatning sendes til:

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk klagen med: «Klage på vedtatt detaljregulering for hensetting av tog på Sundland».