Detaljregulering for Herstrøm næringspark 20 - Varsel om endring av detaljregulering

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-14 varsles det at DRMA AS, på vegne av Herstrøm næringspark AS, har igangsatt arbeid med endring av reguleringsplan for Herstrøm næringspark.

Planområdet er totalt på ca. 58 daa og omfatter gnr/bnr. 243/156 og 243/155 m.fl. og inngår i gjeldende reguleringsplan «Detaljregulering for Herstrøm Næringspark», vedtatt: 19.10.2018 (PlanID-20150002).

Bildet viser plankartet med markering på hva som ønskes endret, dette gjelder det største feltet mot øst
BILDE: Skissen viser med rød skravur det aktuelle området som ønskes endret

Hensikten med planarbeidet

Hensikt med reguleringsendringen er å tillate også andre aktiviteter enn lekeland under formålet tjenesteyting innenfor BKB1. Primært er det ønske om å åpne for etablering av innendørsanlegg for padeltennis. Aktuelle aktiviteter er: Padeltennis, Squash, Klatrepark, Treningssenter, Trampolinepark, Bowling, Lekeland.

Krav om konsekvensutredning

Reguleringsplanen er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4, og forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017.

Innsyn i plandokumenter

Planinitiativ og oppstartsmøtereferat kan ses i linkene nedenfor.

Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal under sak 21/14389. Det kan søkes på stikkord «Herstrøm Næringspark».

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan sendes til:

DRMA AS v/ Ylva Hindhamar
Torgeir Vraas Plass 6, 3044 Drammen
E-post: ylva@drma.no

Frist for innspill til varsel om oppstart er 20 august 2021.

Alle innspill vil følge saken til politisk behandling.