Detaljregulering for Kobbervikdalen 119 - Varsel om oppstart og forhandlinger om utbyggingsavtale

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 og § 17-4 varsles det at Arkitektgruppen Drammen As, på vegne av Vestaksen Kobbervikdalen 119 As, har igangsatt arbeid med reguleringsplan for Kobbervikdalen 119. Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Planområdet er på 25 165 kvm innenfor Kobbervikdalen, og omfatter hovedsakelig eiendommen Kobbervikdalen 119 med gnr/bnr: 28/202, samt mindre deler av eiendommene med gnr/bnr: 28/248, 28/250, 31/6000, 28/304, 28/65, 28/256, 28/311, 28/236 og 28/211. m.fl. I kommuneplanen er området hovedsakelig avsatt til næringsbebyggelse.

Planavgrensningen som går over eiendommen Kobbervikdalen 119
BILDE: Kartutsnitt med planens avgrensning markert med svart strek og areal markert i grått.

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planen er å legge til rette for utvikling av eksisterende og ny næringsbebyggelse på eiendommen. I Kommuneplanen er området avsatt til Næringsbebyggelse.

Krav om konsekvensutredning

Reguleringsplanen vurderes foreløpig å ikke utløse krav til konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4, og forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017, da planen omfatter næringsbygg med et samlet bruksareal på under 15.000 m2 bruksareal. Dette vil vurderes nærmere i det videre planarbeidet.

Innsyn i plandokumenter

Planinitiativ og oppstartsmøtereferat kan ses i linkene nedenfor.

Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal under sak 23/4245. Det kan søkes på stikkord «Kobbervikdalen 119».

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan sendes til:

Arkitektgruppen Drammen As v/ Kenneth Ramberg Andersen
Torgeir Vraas Plass 6, 3044 Drammen
Tlf: 32 26 55 80
e-post: kra@agdas.no

Frist for innspill til varsel om oppstart og forhandlinger om utbyggingsavtale er 19.06.2023.

Alle innspill vil følge saken til politisk behandling.