Detaljregulering for Konnerudgata 324 - Varsel om oppstart og forhandlinger om utbyggingsavtale

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 og § 17-4 varsles det at Arkitektgruppen Drammen AS på vegne av hjemmelshaver, har igangsatt arbeid med reguleringsplan for Konnerudgata 324. Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Planområdet er på om lag 3.1 daa på Konnerud, og omfatter eiendommen gnr/bnr. 81/37. I kommuneplanen er området hovedsakelig avsatt til boligformål med tilhørende anlegg.

Bildet viser planavgrensningen
BILDE: planavgrensningen i svart stiplet linje

Det gjøres oppmerksom på at mindre endringer i planavgrensningen kan utføres uten at varsel om planarbeid kunngjøres på nytt.

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av dagligvarebutikk. Arealformål som planlegges foreslått er forretning (BF) og trafikkareal.

Krav om konsekvensutredning

Reguleringsplanen er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4, og forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017.

Innsyn i plandokumenter

Planinitiativ og oppstartsmøtereferat kan ses i linkene nedenfor.

Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal under sak 20/49987. Det kan søkes på stikkord «Konnerudgata 324». Dokumenter innsendt før kommunesammenslåingen 01. januar 2020 kan sees i tidligere innsynsportal, under sak 19/35543. Det kan søkes på stikkord «Konnerudgata 324».

Spørsmål og merknader til varselet kan sendes til:

Arkitektgruppen Drammen AS v/ Carl Erik Utengen
Torgeir Vraas plass 6, 3044 Drammen
e-post: ceu@agdas.no

Frist for innspill til varsel om oppstart og forhandlinger om utbyggingsavtale er 15.11.2020.

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.