Detaljregulering for kvartalet Nedre Storgate, Sundgata, Engene og Gjetergata - Varsel om oppstart og forhandlinger om utbyggingsavtale

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 og § 17-4 varsles det at Halvorsen og Reine AS, på vegne av Birk & Co AS, har igangsatt arbeid med reguleringsplan for detaljregulering for kvartalet Nedre Storgate, Sundgata, Engene og Gjetergata. Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Planområdet er på om lag 6,8 dekar og ligger på Bragernes, og omfatter eiendommene gnr/bnr. 114/391, 114/392, 114/393, 114/305, 114/307, 114/310, 114/311, 114/313, 114/685, 114/686 og 114/687. I kommuneplanen er området avsatt til Kombinert bebyggelse og anleggsformål; bybebyggelse.

Utsnitt av kart som viser avgrensningen av planen, som rammes inn av senterlinje vei i gatene Nedre Storgtate, Sundgata, Engene og Gjetergata.
BILDE: Kartutsnitt som viser planområdet.

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for kvartalsutvikling med boliger og utadrettet virksomhet på gateplan. Gjennom innovativ boligutvikling og samarbeid med FutureBuilt ønsker forslagsstiller å skape et forbildeprosjekt i Drammen. Det er et uttalt mål at prosjektet skal tilføre både byen og bydelen verdi. Det skal vurderes alternative boformer, og fokuseres på sosiale møteplasser og felles utearealer.

Prosjektet vil sette høye krav til kvalitet, estetikk og bokvalitet. Planforslaget vil ha sterkt fokus på miljø og bærekraft, inkludert sosial bærekraft. Medvirkning, deling, sambruk og ombruk står i
sentrum.

Konsekvenser av planen

Det foreslås å rive/demontere og ombruke hovedandelen av eksisterende bebyggelse innenfor planområdet, inkludert Gjetergata 12 som er angitt med bevaringsverdi B, høy verneverdi, i
kommunedelplanen for kulturminner og kulturmiljøer. Dette er med bakgrunn i byggets autentisitet og dårlige tekniske tilstand. Det foreslås at Nedre Storgate 29 og bakgårdsbygningen til Gjetergata 8, som er fra samme tidsepoke, bevares. Begge disse bygningene viser historisk tidsdybde og planlegges for Delemeter-funksjoner som gjør bruken mer tilgjengelig enn i dag. I tillegg vil planforslaget legge opp til at Nedre Storgate 27 med tilhørende bygg skal bestå.

Videre planlegges det en utforming av kvartalet som tar utgangspunkt i det typiske Drammenskvartalet, med korte fasadelengder, smett gjennom kvartalet, varierte gesimshøyder og brutte «Drammenshjørner».

Krav om konsekvensutredning

Reguleringsplanen er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4, og forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017.

Medvirkning:

I forbindelse med planarbeidet inviteres det til informasjon- og medvirkningsmøte 23. mai klokken 17:00 i Nedre Storgate 29, der det vil være mulighet å stille spørsmål og komme med innspill til planforslaget. Det er utarbeidet en spørreundersøkelse der alle kan gi innspill til utviklingen av kvartalet og nabolaget. Skann QR-koden under eller kontakt oss på www.b62.no.

QR kode til spørreundersøkelsen
BILDE: QR kode for å komme til spørreundersøkelsen

Innsyn i plandokumenter

Planinitiativ og oppstartsmøtereferat kan ses i linkene nedenfor.

Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal under sak 22/38246. Det kan søkes på stikkord «Nedre Storgate, Sundgata, Engene og Gjetergata».

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan sendes til:

Halvorsen & Reine AS v/ Aina Lian
PB 9327 Åssiden, 3063 Drammen
Tlf: 322 15 290
e-post: lian@heras.no

Frist for innspill til varsel om oppstart og forhandlinger om utbyggingsavtale er 19.05.2023.

Alle innspill vil følge saken til politisk behandling.