Detaljregulering for Landfalløya, Nedre Ørengate og Rosenkratzgata - Varsel om oppstart og forhandlinger om utbyggingsavtale

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 og § 17-4 varsles det at Halvorsen & Reine, på vegne av Nordr Norge AS, har igangsatt arbeid med reguleringsplan for Landfalløya, Nedre Ørengate og Rosenkrantzgata, planID 20210003. Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Planområdet er på 12,5 dekar innenfor bydelsområde Bragernes og Øren, og omfatter eiendommene gnr/bnr. 115/576, 115/582, 115/817, 115/6007, og del av 115/502, 115/503. m.fl. I kommuneplanen er området hovedsakelig avsatt til kombinert bebyggelse og anlegg.

Bildet viser planavgrensningen som strekker seg langs Nedre Ørengate, fra Rosenkrantzgata i nord, til Landfalløya i sør.
BILDE: Planavgrensning vist i sort, stiplet linje

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er i hovedsak å transformere arealene fra industri/næring til bolig, ved å tilrettelegge for et nytt boligkvartal med tilhørende utearealer og parkering.

Ny bebyggelse planlegges organisert som en mer urban kvartalsbebyggelse i 4-5 etasjer med definerte fasader mot gatene i nord og vest, og med mulighet for en noe mer oppbrutt bygningsstruktur internt i kvartalet. Parkering planlegges i hovedsak anlagt i parkeringsgarasje under terreng. Adkomst til boligområdet, vil etableres fra Nedre Ørengate i vest.

Planarbeidet skal også se på løsninger for å forbedre dagens kryss for fotgjengere over Rosenkrantzgata, mellom Nedre Ørengate og Øvre Ørengate. Valg av løsning og eksakt plassering av krysningspunkt vil bli en del av den videre utredningen.

Krav om konsekvensutredning

Reguleringsplanen er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4, og forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017.

Innsyn i plandokumenter

Planinitiativ og oppstartsmøtereferat kan ses i linkene nedenfor.

Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal under sak: 20/53009. Det kan søkes på stikkord «Landfalløya, Nedre Ørengate og Rosenkrantzgata».

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan sendes til:

Halvorsen & Reine AS v/Birgitta Norrud
Pb 9407, 3023 Drammen
e-post: norrud@heras.no

Frist for innspill til varsel om oppstart og forhandlinger om utbyggingsavtale er 14.05.2021.

Alle innspill vil følge saken til politisk behandling.