Detaljregulering for Neumanns gate 17-21 - Varsel om oppstart og forhandlinger om utbyggingsavtale

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 og § 17-4 varsles det at Arkitektkontoret Hauger AS, på vegne av Det islamske Kultursenteret i Drammen, har igangsatt arbeid med reguleringsplan for Neumanns gate 17-21. Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Planområdet er på ca. 6 dekar innenfor Strømsø, og omfatter eiendommene gnr/bnr. 111/496 m.fl. I kommuneplanen er området hovedsakelig avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål.

Bildet viser planområdet, der det ligger nord for Bjørnstjerne Bjørnsons gate, vest for motorveibrua og øst for Neumanns gate
BILDE: Planområdet markert med rødt

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for et nytt menighetssenter for Det islamske Kultursenter i Drammen med nye lokaler og tilstrekkelig kapasitet. Bebyggelsen er foreslått i henholdsvis 2 til 3 etasjer.

Krav om konsekvensutredning

Reguleringsplanen er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4, og forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017.

Innsyn i plandokumenter

Planinitiativ og oppstartsmøtereferat kan ses i linkene nedenfor.

Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal under sak 20/57911. Det kan søkes på stikkord «Neumanns gate 17-21».

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan sendes til:

ARKITEKTKONTORET HAUGER AS v/ Hannes Ertl
Torgeir Vraas plass 6, 3044 Drammen
Tlf: 406 94 009
e-post: hannes@arkitekthauger.no

Frist for innspill til varsel om oppstart og forhandlinger om utbyggingsavtale er 24.01.2022

Alle innspill vil følge saken til politisk behandling.