Detaljregulering for ny bybru og midlertidig gang- og sykkelbru - Kunngjøring av vedtak

Kommunestyret har i møte 14.06.2021 vedtatt detaljregulering for ny bybru og midlertidig gang- og sykkelbru, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.

Planområdet ligger i sentrum av Drammen og forbinder Bragernes torg og Strømsø torg. Hovedformålet med planen er å legge til rette for å bygge ny bybru i Drammen sentrum som erstatning for eksisterende bru, og etablering av en midlertidig gang- og sykkelbru. I tillegg omfatter planforslaget midlertidig bygge- og anleggsområde på Holmennokken.

Arbeidet med bygging av midlertidig gang- og sykkelbru skal etter planen starte høsten 2021, mens arbeidet med riving av den gamle brua starter i 2022. Den nye bybrua skal stå ferdig i 2025.

Bildet viser plankart, som strekker seg fra nederst på Bragernes torg til Strømsø torg
BILDE: Vedtatt plankart

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > kommunestyret 14.06.2021, se sak 0088/21.

Klageadgang etter plan- og bygningsloven § 1-9 og § 12-12

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Eventuell klage må sendes til Drammen kommune innen 3 uker.

Innløsning og erstatning

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3 må settes fram innen 3 år.

Eventuell klage eller krav om innløsning og erstatning sendes til:
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk klagen med: «Klage på vedtatt detaljregulering for detaljregulering for ny bybru og midlertidig gang- og sykkelbru».