Detaljregulering for Øvre Strandgate 5 - Varsel om oppstart og forhandlinger om utbyggingsavtale

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 og § 17-4 varsles det at DRMA Arkitekter, på vegne av Øvre Strandgate 5 AS, har igangsatt arbeid med reguleringsplan for Øvre Strandgate 5. Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Planområdet er på om lag 2,45 daa, og ligger på hjørnet av Øvre Strandgate og Sankt Olavs gate på Bragernes. Planen omfatter eiendommen gbnr 114/1163 Øvre Strandgate 5 og deler av eiendommene 114/1095, 114/1097, 114/6056, 114/6044 og 114/6040. I kommuneplanen er området hovedsakelig avsatt til sentrumsformål.

Planavgrensningen er vist rundt eiendommen Øvre Strandgate 5, samt en del som strekker seg til Øvre Storgate
BILDE: Planavgrensning vist i sort stiplet linje

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utvikling av eiendommen Øvre Strandgate 5 til sentrumsnære boliger fra 2. etasje, noe utadrettet næring på gateplan og teknisk anlegg for drift av Telenor sitt mobilnett i kjeller, under bakken og på tak. Det planlegges for 6 etasjer, med tilsvarende høyde som eksisterende bygning. I tråd med gjeldende arealplaner er målet å legge til rette for en byutvikling som skaper attraktive bygg, levende og trygge byrom, publikumsrettet næring i første etasje, gode miljøløsninger, arbeidsplasser og fortetting med boliger nært knutepunkt.

Krav om konsekvensutredning

Reguleringsplanen er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4, og forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017.

Innsyn i plandokumenter

Planinitiativ og oppstartsmøtereferat kan ses i linkene nedenfor.

Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal under sak 22/21014. Det kan søkes på stikkord «Øvre Strandgate 5».

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan sendes til:

DRMA Arkitekter v/ Solveig Bergstrøm
Torgeir Vraas plass 6
Tlf: 98463175
e-post: solveig@drma.no

Frist for innspill til varsel om oppstart og forhandlinger om utbyggingsavtale er 10.02.2023.

Alle innspill vil følge saken til politisk behandling.