Detaljregulering for Spiraltoppen - Varsling av utvidet planområde

I henhold til Plan- og bygningslovens §12-8, varsles det her om utvidet planområde for eiendom gbr.114.bnr.248 i Drammen kommune.

Det vises til tidligere varslet oppstart av planarbeid for Detaljregulering for Spiraltoppen, varslet 28.06.2019. Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.

Den allerede varslede reguleringen innebærer å bygge opp under Spiraltoppen som en destinasjon. Spiraltoppen skal videreutvikles som et naturbasert møtested mellom byen og marka, med et særlig fokus på barns interesser. Planforslaget skal muliggjøre etablering av et nytt utsiktspunkt med mulighet for scene/utendørsarena, etablering av en rundtur med opparbeidede møteplasser og det skal sikres god tilgjengelighet til Spiraltoppen.

På bakgrunn av registrering av kulturminner, utvides planområdet i øst ved Øvre skanse og i vest ved Nedre skanse. Utvidelsen berører ikke flere eiendommer enn ved tidligere varsling.
Planområdet som nå varsles er ca. 109 549 m2.

Informasjon

Saksdokumentene kan leses på kommunens hjemmeside under innsynsportal – tidligere kommuner, plan & bygg, søk opp Spiraltoppen (saksnummer 19/23587).

Naboer og grunneiere til utvidet planavgrensning blir varslet direkte.

Innspill til utvidet plangrense

Eventuelle kommentarer til utvidelse av planområdet sendes skriftlig innen 13.03.2020 til:
Pir II Oslo AS v/ Anett Grønnern Holbøll
Kongens gate 2
0153 Oslo
eller e-post anett.holboll@pir2.no

Kopi skal sendes til Drammen kommune på e-post: kommunepost@drammen.kommune.no,
e-post merkes med saksnr. 20/25841

Spørsmål vedrørende reguleringsarbeidet kan stilles til:
Drammen kommune Byprosjekter v/ Elisabeth Wibe, tlf. 32 04 61 23 eller
Pir II Oslo AS v/ Anett Grønnern Holbøll

Bildet viser utvidet planavgrensning, samt tidligere varslet planavgrensning.
Planavgrensning er vist med svart stiplet linje. Rød linje viser utvidelse av planavgrensningen.