Detaljregulering for Steinbergveien øst - Kunngjøring av vedtak

Kommunestyret har i møte 22.03.2022 vedtatt detaljregulering for Steinbergveien øst, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.

Planområdet ligger på Steinberg mellom rv 134 og Steinbergveien. Hovedformålet med planen er å legge til rette for etablering av dagligvarebutikk med innkjøring fra Steinbergveien.

I planen sikres det tilhørende bil- og sykkelparkering og gangfelt over Steinbergveien for kobling til eksisterende gang- og sykkelvegnett. Terrenget i byggeområdet skal heves ca 2,5 meter over dagens terreng for å sikre bygningen mot flom. Eksisterende bekkeløp gjennom planområdet skal legges om som følge av utbyggingen.

Bildet viser det vedtatte plankartet, der området hovedsakelig er regulert til forretning, blågrønn struktur og naturformål
BILDE: Utsnitt av vedtatt plankart

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen Politikk og samfunn > Møter og dokumenter > Kommunestyret 22.03.2022, se sak 0021/22

Klageadgang etter plan- og bygningsloven § 1-9 og § 12-12

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Eventuell klage må sendes til Drammen kommune innen 3 uker.

Innløsning og erstatning

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3 må settes fram innen 3 år.

Eventuell klage eller krav om innløsning og erstatning sendes til:
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk klagen med: «Klage på vedtatt detaljregulering for Steinbergveien øst».