Detaljregulering for Store Landfall Øvre 100 - Kunngjøring av vedtak

Kommunestyret har i møte 23.03.2021 vedtatt detaljregulering for Store Landfall Øvre 100, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.

Planområdet ligger på Åssiden, nord for Drammenselven i Drammen kommune. Planområdet omfatter en eiendom, som i dag er bebygd med dagligvarebutikk, og tilstøtende deler av Store Landfall Øvre og Knut Bjørhuus vei. Området grenser mot eksisterende småhusbebyggelse i sør og vest, et grøntområde mot nord, samt en småhuseiendom og et grøntdrag mot øst.

Hovedformålet med planen er å legge til rette for ny bebyggelse med dagligvarebutikk, parkering og leiligheter, i form av blokkbebyggelse over forretningsarealer. Eksisterende bebyggelse foreslås revet. Det er lagt opp til en bygning med 4 etasjer over terreng, med inntil 16 leiligheter. Forretningsareal med dagligvarebutikk planlegges etablert i første etasje. Uteoppholdsareal er planlagt på lokk over parkeringskjeller.

Bildet viser utsnitt av plankartet, der planområdet hovedsakelig er avsatt til bolig, forretning og uteoppholdsareal
BILDE: utsnitt av plankartet

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > kommunestyret, 23.03.21, se sak 0033/21 for plansaken.

Klageadgang etter plan- og bygningsloven § 1-9 og § 12-12

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Eventuell klage må sendes til Drammen kommune innen 3 uker.

Innløsning og erstatning

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3 må settes fram innen 3 år.

Eventuell klage eller krav om innløsning og erstatning sendes til:
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk klagen med: «Klage på vedtatt detaljregulering for Store Landfall Øvre 100».