Detaljregulering for Storlie - Varsel om oppstart av planarbeid og byggesak, samt forhandlinger om utbyggingsavtale

Norconsult varsler på vegne av OBOS Block Watne om oppstart av arbeid med detaljregulering og byggesak for Storlie i Drammen kommune. Dette i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8. I samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres det samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. Det vil gjennom planarbeidet vurderes parallell plan- og byggesaksbehandling, jf. § 12-15.

Planområdet er på ca. 23 dekar og ligger i Solbergelva. Planområdet omfatter eiendommene med gnr/bnr: 245/149, 245/714 og 245/1640. Det vurderes å redusere planområdet ved å ta ut gnr/bnr 245/714. I kommuneplanen er området hovedsakelig avsatt til boligformål.

Bildet viser planavgrensningen som ligger nord for Tunvollveien og nordvest for Myrabakken
BILDE: Illustrasjon av foreslått planavgrensning

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planen er å utvikle arealet til boliger. Det er tenkt at området bebygges med boenheter i form av konsentrert småhusbebyggelse med opptil 3 etasjer.

Innsyn i plandokumenter

Planinitiativ og oppstartsmøtereferat kan ses i linkene nedenfor.

Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal under sak 21/35945. Det kan søkes på stikkord «Storlie».

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan sendes til:

Norconsult AS v/ Guro Braanaas Bredland
Postboks 1257 Vika, 0111 Oslo
Tlf: 924 56 898
e-post: guro.bredland@norconsult.com

Frist for innspill til varsel om oppstart av byggesak og reguleringsplan samt forhandlinger om utbyggingsavtale er 11.02.2022

Alle innspill vil følge saken til politisk behandling.